Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2013


  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 5
  1.1 Tình hình nghiên cứu vấn đề ở Việt Nam 5
  1.2 Tình hình nghiên cứu vấn đề ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 16

  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀ
  O 25
  2.1 Một số khái niệm về đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 25
  2.2 Các quan điểm và lý luận cơ bản về đào tạo đội ngũ cán bộ 38
  2.3 Kinh nghiệm của một số nước về đào tạo đội ngũ cán bộ 66

  Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY 76
  3.1 Những mặt đạt dược và hạn chế của việc đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 76
  3.2 Nguyên nhân của những mặt đạt được, hạn chế và vấn đề đặt ra, yêu cầu mới đối với việc đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 98
  Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY 111
  4.1 Quan điển, phương hướng đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 111
  4.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 124
  KẾT LUẬN 148
  CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 151
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152
  PHỤ LỤC  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  C.Mác và Ph.Ăngghen, Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: cán bộ là vấn đề quan trọng gắn liền với sự thành công hay thất bại của sự nghiệp cách mạng, cán bộ có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
  Như vậy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị là những người có vai trò hết sức quan trọng trong các tổ chức Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đội ngũ cán bộ này phải là những người thật sự tiêu biểu, có lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng lãnh đạo, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Trong công cuộc đổi mới ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay cần phải đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị, trước hết là cán bộ lãnh đạo trung - cao cấp, có khả năng tổ chức, lãnh đạo triển khai đường lối, chủ trương, chính sách vào trong cuộc sống và biến những tư tưởng, quan điểm đổi mới của Đảng thành phong trào cách mạng quần chúng rộng khắp và chỉ khi nào có được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo có khả năng đáp ứng được những đòi hỏi mới của nhiệm vụ trong hệ thống chính trị, thì vai trò và chất lượng lãnh đạo của Đảng mới được đảm bảo. Chính vì vậy, bước vào thời kỳ đổi mới, hàng loạt những nhiệm vụ mới cùng với những yêu cầu mới về chất lượng, hiệu quả đào tạo, đội ngũ cán bộ lãnh đạo trung - cao cấp trong hệ thống chính trị được đặt ra như là một vấn đề tất yếu phải được giải quyết và giải quyết một cách cơ bản, có hệ thống.
  Cũng như ở nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hay bất cứ một quốc gia chậm phát triển nào, cơ hội vươn lên và nguy cơ tụt hậu đều phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố con người, trước hết là vào năng lực trí tuệ, khả năng tư duy, phán đoán và quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của quốc gia và các cấp, các ngành. Nói cách khác là phụ thuộc vào những người cán bộ có cương vị và trọng trách, có khả năng thiết kế đường lối, chủ trương, chính sách và tổ chức triển khai trong thực tế. Để có thể khai thác, vận dụng những thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ mới cùng với thu hút vốn đầu tư nước ngoài, khai thác nguồn lực trong nước gắn với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực thì vấn đề chất lượng và hiệu quả đào tạo lý luận cho cán bộ lãnh đạo trung - cao cấp trong hệ thống chính trị là vấn đề mang tính chìa khoá đảm bảo cho việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
  Do hoàn cảnh tình hình và nhiệm vụ chính trị đặt ra, tính cấp thiết của việc nghiên cứu công tác đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo trung - cao cấp trong hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay còn được đặt ra chính từ những bất cập trong đội ngũ cán bộ và trong đào tạo cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị. Trong hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay vẫn tồn tại tình trạng hẫng hụt về số lượng cán bộ, thiếu chuẩn hoá về chất lượng, chưa được đào tạo cơ bản, nhất là về trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước, trình độ chuyên môn cần thiết đáp ứng cho yêu cầu lãnh đạo, quản lý và cả những hiện tượng tiêu cực trong đội ngũ cán bộ có xu hướng ngày càng phổ biến. Như vậy, với tất cả những điều nêu trên, cho thấy rằng: trước những đòi hỏi mới của tình hình và để tạo ra một đội ngũ cán bộ lãnh đạo có khả năng đáp ứng những đòi hỏi đó, cần phải tiến hành nghiên cứu một cách nghiêm túc, cơ bản và có hệ thống đối với công tác này trong điều kiện và hoàn cảnh mới, trên cơ sở đó tìm ra những phương hướng và giải pháp tối ưu đáp ứng nhiệm vụ chính trị của Lào hiện nay. Đó là những lý do khách quan cho tôi lựa chọn vấn đề "Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay" làm đề tài luận án tiến sỹ chuyên ngành Chính trị học của mình.
  2. Mục đích, nhiệm vụ của luận án
  2.1 Mục đích của luận án
  Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, luận án xác định quan điểm, phương hướng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay.
  2.2 Nhiệm vụ
  - Phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
  - Đánh giá thực trạng và nêu lên những vấn đề đặt ra, yêu cầu mới đối với việc đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay.
  - Xác định quan điểm, phương hướng và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trong những năm tới.

  Xem Thêm: Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status