Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Lào

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Lào

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
  NĂM 2013


  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT viii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ . ix
  LỜI MỞ ĐẦU . 1

  CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 8
  1.1. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 8
  1.1.1. Khái niệm thẩm định dự án đầu tư 8
  1.1.2. Mục đích, bản chất và vai trò của thẩm định dự án đầu tư . 9
  1.1.3. Yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra đối với công tác thẩm định dự án
  đầu tư vay vốn tại Ngân hàng thương mại 13
  1.1.4. Sự cần thiết phải tiến hành thẩm định dự án đầu tư vay vốn 15
  1.2. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI . 16
  1.2.1. Lập hồ sơ dự án đầu tư để nghị vay vốn tại Ngân hàng thương
  mại . 18
  1.2.2. Thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng thương mại 19
  1.3. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN 21
  1.3.1. Thẩm định bản thân dự án vay vốn . 22
  1.3.2. Thẩm định khách hàng vay vốn (chủ đầu tư) 31
  1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN 33
  1.4.1. Phương pháp thẩm định theo trình tự 33
  1.4.2. Phương pháp so sánh, đối chiếu 34
  1.4.3. Phương pháp dự báo 35
  1.4.4. Phương pháp phân tích độ nhạy của dự án . 37
  1.4.5. Phương pháp giảm thiểu rủi ro 38
  1.5. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC
  THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG
  MẠI 38
  1.5.1. Các nhân tố chủ quan 39
  1.5.2. Các nhân tố khách quan . 44
  1.6. KINH NGHIỆM THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG
  NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG QUỐC TẾ VÀ
  BÀI HỌC KINH NGHIỆM . 46
  1.6.1. Kinh nghiệm thẩm định dự án đầu tư của Ngân hàng ngoại
  thương Việt Nam . 46
  1.6.2. Kinh nghiệm thẩm định dự án của Ngân hàng Thế giới . 52
  1.6.3. Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác thẩm định tại
  ngân hàng và các tổ chức tín dụng quốc tế . 56

  Kết luận chương 1 58

  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG LÀO GIAI ĐOẠN 2000 - 2011 59
  2.1. NHỮNG KẾT QUẢ VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN CÔNG TÁC
  THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI
  THƯƠNG LÀO . 59
  2.1.1. Những kết quả trong công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn
  tại Ngân hàng ngoại thương Lào . 59
  2.1.2 Các nhân tố kinh tế xã hội ảnh hướng đến công tác thẩm định
  dự án tại Ngân hàng ngoại thương Lào . 61
  2.2. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG LÀO 65
  2.2.1. Giới thiệu ngân hàng Ngoại thương Lào . 65
  2.2.2. Đặc điểm của Ngân hàng ngoại thương Lào ảnh hưởng đến
  công tác thẩm định dự án đầu tư . 67
  2.2.3. Khái quát về quá trình hoàn thiện các văn bản pháp lý liên
  quan đến thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng ngoại
  thương Lào thời gian qua 70
  2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU
  TƯ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG LÀO 72
  2.3.1. Công tác tổ chức thẩm định dự án đầu tư của Ngân hàng ngoại
  thương Lào . 72
  2.3.2. Quy trình thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng ngoại thương
  Lào . 75
  2.3.3. Nội dung thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng ngoại thương
  Lào . 80
  2.3.4. Phương pháp thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng ngoại
  thương Lào . 83
  2.3.5. Thẩm định dự án cụ thể tại Ngân hàng ngoại thương Lào 86
  2.4. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN
  CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG LÀO . 92
  2.4.1. Những mặt đạt được trong công tác thẩm định dự án đầu tư vay
  vốn tại Ngân hàng ngoại thương Lào 92
  2.4.2. Những mặt hạn chế trong công tác thẩm định dự án đầu tư vay
  vốn tại Ngân hàng ngoại thương Lào 103
  2.4.3. Những nguyên nhân của các hạn chế trong công tác thẩm định
  dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng ngoại thương Lào 106
  Kết luận chương 2 110


  CHƯƠNG 3. HỆ THỐNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN
  HÀNG NGOẠI THƯƠNG LÀ
  O . 111
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG
  LÀO ĐẾN NĂM 2020 . 111
  3.1.1. Cơ hội và thách thức của Ngân hàng ngoại thương Lào khi
  chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà
  nước theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa 112
  3.1.2. Định hướng phát triển của Ngân hàng ngoại thương Lào đến
  2020 . 113
  3.2. HỆ THỐNG CÁC QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM
  ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG
  LÀO 116
  3.2.1. Quan điểm: Gắn hoạt động thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại
  Ngân hàng ngoại thương Lào với việc đổi mới công tác quản lý đầu
  tư và hệ thống văn bản của Ngân hàng ngoại thương Lào 116
  3.2.2. Quan điểm: Sử dụng thiết bị và hệ thống thông tin hiện đại
  trong thẩm định dự án đầu tư 117
  3.2.3. Quan điểm: Gắn công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại
  Ngân hàng ngoại thương Lào với đổi mới quy trình, nội dung và
  phương pháp thẩm định . 118
  3.2.4. Quan điểm: Thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng
  ngoại thương Lào phải đảm bảo yêu cầu khách quan và hiệu quả 121
  3.3. NỘI DỤNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU
  TƯ VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG LÀO . 122
  3.3.1. Định hướng cho công tác thẩm định dự án đầu tư 122
  3.3.2. Hoàn thiện quy trình thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân
  hàng ngoại thương Lào 124
  3.3.3. Hoàn thiện nội dung thẩm định và các tiêu chí thẩm định dự án
  đầu tư vay vốn tại Ngân hàng ngoại thương Lào 126
  3.3.4. Hoàn thiện phương pháp thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại
  Ngân hàng ngoại thương Lào 128
  3.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ
  ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG LÀO 129
  3.4.1. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhân viên thẩm định dự án
  đầu tư . 129
  3.4.2. Tăng cường thiết bị công nghệ và ứng dụng công nghệ thông
  tin cho công tác thẩm định 131
  3.4.3. Tăng cường nguồn kinh phí cho công tác thẩm định dự án 133
  3.4.4. Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng thẩm định dự án
  đầu tư vay vốn . 138
  3.5. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM
  ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG LÀO 139
  3.5.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ . 139
  3.5.2. Kiến nghị đối với chủ đầu tư . 142
  3.5.3. Kiến nghị đối với các Ngân hàng thương mại Lào 142
  Kết luận chương 3 144
  KẾT LUẬN . 145
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết thẩm định dự án luận án Ngân hàng thương mại
  Hiện nay, NHNT Lào là một Ngân hàng đứng đầu trong số các NHTM
  Lào về cho vay nhiều dự án lớn như: Nhà máy điện, khai thác mỏ khoảng sản,
  nhà máy xi măng và các dự án sản xuất khác . Tuy nhiên trong quá trình hoạt
  động, NHNT Lào còn có một số hạn chế đặc biệt là trong công tác TĐDA. Vì
  công tác thẩm định DAĐT có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và
  thực hiện DAĐT, là cơ sở để quyết định việc lựa chọn hay bác bỏ dự án.
  Cùng với quá trình đổi mới nền kinh tế, công tác thẩm định DAĐT là hết sức
  quan trọng giúp nhà tài trợ hoặc người cho vay và chủ dự án đã được sáng lọc
  lựa chọn DAĐT tối ưu, Vì vậy NHNT Lào đã quan tâm đến việc thẩm định
  DAĐT đặc biệt khi có dự án mới. Vấn đề nâng cao và hoàn thiện công tác
  TĐDA đối với NHNT Lào là rất cần thiết trong điều kiện Lào là một trong
  những nước đang phát triển theo hướng cơ chế kinh tế thị trường.
  Hội đồng Quản trị NHNT Lào đã ban hành Quyết định số: 07/NHNTL,
  ngày 19/02/2004 về việc áp dụng chính sách quản lý rủi ro tín dụng bản hoàn
  thiện và thông tư số 001/NHNT-2007 hướng dẫn về việc trình xin vay, bước
  phê duyệt tín dụng và quyền trong việc phê duyệt tín dụng, nội dung khá rõ
  ràng, nhưng khi tiến hành thực tế vẫn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là dự án
  lớn (trên 5 tỷ kíp) và dự án Nước ngoài, ngoài ra NHNT Lào chưa có phòng
  thẩm định riêng.
  Vì những lý do nêu trên, tác giả đã lựa chọn vấn đề: “Thẩm định dự án
  đầu tư vay vốn tại Ngân hàng ngoại thương Lào” làm đề tài luận án Tiến sỹ
  kinh tế. Trong luận án này tác giả sẽ đi sâu vào phân tích thực trạng công tác
  thẩm định DAĐT, các kết quả đạt được, các nguyên nhân, các mặt hạn chế
  trong quá trình thẩm định DAĐT, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng
  cao chất lượng thẩm định DAĐT vay vốn tại Ngân hàng ngoại thương Lào.
  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án
  Nhìn chung, vấn đề thẩm định DAĐT là đối tương nghiên cứu của
  nhiều nhà kinh tế trong và ngoài nước. Hàng trăm bài báo, luận án, luận văn
  và các công trình nghiên cứu đã được công bố. Có thể kể ra một số công trình
  nghiên cứu gần nhất có liên quan như:


  * Luận án tiến sỹ liên quan đến đề tài thẩm định DAĐT của Lào
  + “Phân tích dự án phát triển kinh tế” của Phetsay Phiathep (1996).
  Tác giả đã tập trung vào các bước lập dự án phát triển nông thôn và nông
  nghiệp về việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn ODA có sự đóng góp
  của vốn nhân dân. Ông chủ trọng về việc đặt kế hoạch quy trình dự án hoặc
  các bước viết dự án bao gồm: (a) Việc quy định dự án-giáo dục trước đầu tư;
  (b) việc phân tích dự án; (c) công việc xây kiểu mẫu cái đề nghị dự án; (d)
  việc thẩm định-phê chuẩn dự án đã áp dụng ba chỉ tiêu như: NPV, B/C ratio
  và IRR; (e) công việc thực hiện theo dự án và (f) việc theo dõi-thẩm định kết
  quả dự án.
  Nội dung phân tích dự án của Ông là bao gồm: (a) phân tích khả năng
  cung cấp cung cầu của dự án; (b) phân tích về mặt thiết kế kỹ thuật của dự án;
  (c) phân tích về mặt kinh tế; (d) phân tích về mặt tài chính của dự án bao
  gồm: dự kiến về mặt tài chính của dự án, phân tích khả năng sinh lợi của dự
  án, thẩm định kết quả bù đắp về mặt tài chính của dự án, nguồn vốn đầu tư
  của dự án và khả năng trả nợ và (e) phân tích về mặt hành chính của dự án.
  Ông đề xuất một số giải giáp như: công việc quy định đường lối chính
  sách-đặt kế hoạch chiến lược trong việc phát triển, việc xây chương trình phải
  dựa vào đường lối chính sách phát triển đặt ra, công việc quy định làm các dự
  án để phục vụ mục đích và đối tượng của kế hoạch và sắp xếp ưu tiên, công
  việc xây kế hoạch ngân sách đầu tư của Nhà nước phải dựa vào kinh tế vĩ mô
  khả năng của ngân sách thu nhập, vốn hỗ trợ và vốn vay nước ngoài và các
  Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương phải hợp tác phối hợp nhau và phân
  chia trách nhiệm rõ ràng.
  Những điểm còn tranh luận, những điểm chưa được nêu ra như: Việc
  áp dụng hệ thống thông tin, năng lực đội ngũ cán bộ thẩm định dự án, chủ đầu
  tư, kinh phí thẩm định, các văn bản về thẩm định dự án còn ít và quản lý dự
  án [60]


  * Luận án tiến sỹ liên quan đến đề tài thẩm định DAĐT của Việt
  Nam:
  + “Thẩm định dự án đầu tư” của Vũ Công Tuấn (1998). Tác giả đã tập
  trung nhiều vào kỹ thuật phân tích, đánh giá DAĐT và các văn bản pháp luật
  có liên quan. Theo ông, thẩm định DAĐT là một trong những kỹ thuật để
  phân tích, đánh giá dự án. Quan niệm về thẩm định dự án của ông cũng đồng
  nghĩa với quan niệm của các nước trên thế giới khi tiến hành thẩm định.
  Thẩm định dự án gắn liền với kỹ thuật phân tích, đánh giá dự án trong đó đặc
  biệt là phân tích chi phí và lợi ích của dự án, từ đó tác giả đề xuất các giải
  pháp chủ yếu để nâng cao kỹ thuật thẩm định DAĐT về mặt tài chính [38].
  + “Hoàn thiện phương pháp thẩm định tài chính DAĐT trong hoạt
  động cho vay của NH TM Việt Nam trong điều kiện hiện nay” Nguyễn Hòa
  Nhân (2002). Trong luận án tác giả đề cập đến kỹ thuật phân tích nội dung,
  phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư và phân tích thực hành tài
  chính dự án đầu tư để quyết định cho vay, từ đó tác giả để ra các giải pháp để
  hoàn thiện công tác thẩm định tài chính chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng
  thẩm định DAĐT tại ngân hàng [25].
  + “Phương hướng và những biện pháp chủ yếu nhằm đổi mới công tác
  lập và thẩm định DAĐT ngành công nghiệp đồ uống của VN” Nguyễn Hồng
  Minh (2003). Trong luận án tác giả tập trung chủ yếu vào các dự án sản xuất
  đồ uống từ hoa quả và đề cập đến nội dung, công trình, phương pháp lập và
  thẩm định dự án đầu tư ở tầm vĩ mô trong ngành công nghiệp chế biến đồ
  uống, từ đó tác giả đã đề ra một số giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới công tác
  lập và thẩm định các DAĐT trong ngành đồ uống [19].
  + “Nâng cao chất lượng thẩm định DAĐT tại NHĐT & PT VN”

  Xem Thêm: Thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Lào
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Lào sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status