Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tp.hcm

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tp.hcm

  PHẦN MỞ ĐẦU


  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Sự phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định của hệ thống tài chính, hay cụ
  thể hơn là của hệ thống ngân hàng là điều kiện góp phần cho sự phát triển bền vững
  của nền kinh tế, đặc biệt trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay.
  Theo cam kết trong tiến trình hội nhập, đến năm 2010 nước ta sẽ mở cửa hoàn
  toàn thị trường dịch vụ ngân hàng, xoá bỏ các giới hạn hoạt động ngân hàng đối với
  các tổ chức tín dụng nước ngoài, thực hiện công bằng giữa tổ chức tín dụng trong
  nước và tổ chức tín dụng nước ngoài trong các hoạt động ngân hàng. Mặc dù so với
  vài năm trước, hoạt động các của ngân hàng Việt Nam đã có những bước phát triển
  đáng kể, trình độ và chất lượng dịch vụ ngày càng cao hơn, nhưng xét về năng lực
  cạnh tranh thì vẫn còn ở mức giới hạn so với các ngân hàng nước ngoài trong một
  số mặt. Vì vậy, không thể tránh khỏi việc các ngân hàng trong nước đang phải
  nhường bớt thị phần cho các ngân hàng nước ngoài trong nhiều mảng dịch vụ ngân
  hàng. Thời gian thực hiện những cam kết mở cửa thị trường càng đến gần, hệ thống
  ngân hàng Việt Nam càng phải nhanh chóng cải cách nhiều mặt hoạt động để nâng
  cao khả năng cạnh tranh, thu hút và giữ vững khách hàng nhằm đạt mục tiêu hoạt
  động kinh doanh đã đề ra.
  Hoạt động huy động vốn là hoạt động cơ bản và có ý nghĩa to lớn đối với bản
  thân ngân hàng thương mại và đối với xã hội bởi các nguồn vốn mà ngân hàng
  thương mại huy động được tạo thành nguồn vốn để ngân hàng cung cấp cho các
  nghiệp vụ sinh lời chủ yếu - hoạt động tín dụng. Nói cách khác, kết quả của hoạt
  động huy động vốn là tạo ra nguồn “ tài nguyên” để ngân hàng thương mại đáp ứng
  các nhu cầu cho nền kinh tế cho. [7]
  Trong thời gian gần đây, các ngân hàng thương mại Việt Nam phải đương đầu
  với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn trong hoạt động huy động vốn khi mà
  nguồn vốn nhàn rỗi của dân chúng và các tổ chức hiện nay đã và đang được phân
  tán qua nhiều kênh huy động khác với hình thức ngày càng đa dạng và mang lại lợi
  nhuận hấp dẫn. Như gửi tại ngân hàng nước ngoài (nơi cung cấp nhiều sản phẩm
  dịch vụ đa dạng và hiện đại và là nơi có chất lượng dịch vụ tốt hơn do trình độ
  chuyên môn cao hơn và kinh nghiệm hoạt động lâu năm hơn), đầu tư vào thị trường
  chứng khoán, thị trường bất động sản, dự trữ vàng hoặc ngoại tệ mạnh, mua sản
  phẩm của các công ty bảo hiểm nhân thọ, mua chứng chỉ quỹ đầu tư, trái phiếu
  doanh nghiệp, gửi tiết kiệm bưu điện .Trong đó, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
  Việt Nam nói chung và Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hồ
  Chí Minh nói riêng cũng không tránh khỏi tình hình chung là ngày càng gặp khó
  khăn hơn trong hoạt động huy động vốn. Riêng đối với Chi nhánh Ngân hàng Đầu
  tư và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc chịu ảnh hưởng mạnh bởi các
  yếu tố cạnh tranh nêu trên do hoạt động trên địa bàn kinh tế năng động, chính sách
  điều hành hoạt động huy động vốn của Chi nhánh còn bị chi phối bởi các qui định
  từ phía Ngân hàng Nhà nước và từ phía Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
  Vì vậy việc đưa ra được giải pháp để vừa tăng trưởng và vừa đảm bảo hiệu quả
  trong hoạt động huy động vốn là hết sức khó khăn đối với Chi nhánh Ngân hàng
  Đầu tư và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình cạnh tranh ngày càng
  gay gắt nhu hiện nay.
  Việc không phát triển tốt hoặc giảm sút nguồn vốn huy động sẽ ảnh hưởng đến
  hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh
  nói chung. Trong đó, hoạt động chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất là hoạt động tín dụng.
  Việc nguồn vốn để cho vay giảm không chỉ làm giảm hiệu quả hoạt động Ngân
  hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, mà còn ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên để
  đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh, gián tiếp làm trì trệ
  sự phát triển của nền kinh tế, khi mà hiện nay thị phần cho vay các dự án lớn, dài
  hạn trong nền kinh tế vẫn chủ yếu do các NHTMQD thực hiện, trong đó có Ngân
  hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Do vậy, việc nghiên cứu tình hình phát triển
  hoạt động huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố
  Hồ Chí Minh trong thời gian qua, tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng và xem xét các
  yếu tố cạnh tranh trong hoạt động này, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm phát
  triển hoạt động huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành
  phố Hồ Chí Minh (BIDV Hồ Chí Minh) và của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
  Nam nói chung, trong giai đoạn tới là hết sức cần thiết.


  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động
  dịch vụ huy động vốn nói riêng hiện nay và trong bối cảnh nền kinh tế hội
  nhập.
  - Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của Chi nhánh
  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Đánh giá thực
  trạng hoạt động huy động vốn, phân tích cơ hội và thách thức trong hoạt
  động huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành
  phố Hồ Chí Minh.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hoạt động huy động vốn của Chi
  nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh.


  3. Phương pháp nghiên cứu:
  ã Phương pháp nghiên cứu: đề tài sử dụng phương pháp khảo sát, thống kê,
  so sánh và phân tích. Trong đó, tác giả khảo sát những yếu tố ảnh hưởng
  đến hoạt động ngân hàng trong hội nhập, thống kê tình hình hoạt động của
  Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, thống
  kê ý kiến khách hàng. Trên cơ sở đó so sánh và phân tích kết quả hoạt động
  qua các năm, phân tích các yếu tố tác động đến hoạt động huy động vốn
  của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh và
  phân tích nguy cơ cạnh tranh. Từ đó đưa ra giải pháp cần thiết để phát triển
  hoạt động huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
  thành phố Hồ Chí Minh.
  ã Phương pháp thu thập số liệu:
  ¾ Số liệu sơ cấp: được tập hợp trên cơ sở điều tra thăm dò ý kiến của các
  khách hàng có giao dịch dịch vụ huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng
  Đầu tư và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó đánh giá về chất
  lượng dịch vụ, giá cả dịch vụ, thái độ và phong cách phục vụ của nhân
  viên NH cũng như mức độ hài lòng của khách hàng đối với chương
  trình khuyến mãi huy động vốn của NH. Việc thăm dò được thực hiện
  bằng cách gửi trực tiếp phiếu thăm dò cho khách hàng đến giao dịch
  tiền gửi (Mẫu phiếu Thăm dò tại Phụ lục 1).
  ¾ Số liệu thứ cấp: Các số liệu về kết quả hoạt động dịch vụ huy động vốn
  và một số hoạt động kinh doanh khác qua các năm 2005-2007 của Chi
  nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh được thu
  thập từ các Báo cáo tổng kết; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo
  quyết toán .
  ã Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu ngẫu nhiên trong số các khách hàng cá
  nhân có giao dịch tiền gửi tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
  thành phố Hồ Chí Minh.


  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
  4.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đề tài tập trung nghiên cứu những yêu cầu mở cửa hoạt động dịch vụ ngân
  hàng trong cam kết hội nhập và những tác động của hội nhập đến hoạt động ngân
  hàng Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng các vấn đề liên quan đến hoạt động huy
  động vốn, các nhân tố ảnh hưởng, điều kiện phát triển và môi trường pháp lý cho sự
  phát triển hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
  thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó đề xuất một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển
  hoạt động dịch vụ huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
  thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh tính cạnh tranh trong hoạt động dịch vụ huy
  động vốn ngày càng gay gắt như hiện nay.


  4.2. Phạm vi nghiên cứu
  ã Phạm vi không gian: tình hình phát triển hoạt động dịch vụ huy động vốn
  của BIDV Hồ Chí Minh.
  ã Phạm vi thời gian: các vấn đề liên quan tới hoạt động dịch vụ huy động
  vốn, các nhân tố ảnh hưởng, điều kiện phát triển và môi trường pháp lý cho
  sự phát triển hoạt động dịch vụ huy động vốn của BIDV Hồ Chí Minh
  trong khoảng thời gian từ 2005 đến 2007.

  Xem Thêm: Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tp.hcm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tp.hcm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status