Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực trạng, phương hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán nhà nước Việt Nam

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng, phương hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán nhà nước Việt Nam

  Mở đầu

  Tính cấp thiết của đề tài luận án

  Kiểm toán Nhà nước Việt Nam được thành lập theo Nghị định 70/CP ngày 11/7/1994 của Chính phủ, là cơ quan chuyên môn giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện chức năng kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của các tài liệu và số liệu của các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế nhà nước và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội sử dụng kinh phí do NSNN cấp. Đây là cơ quan mới thành lập, chưa có tiền lệ ở Việt Nam cả về mặt tổ chức cũng như cơ chế hoạt động. Đến nay qua hơn 10 năm hoạt động Kiểm toán Nhà nước đã khẳng định được vai trò và vị trí như là một công cụ không thể thiếu được trong hệ thống kiểm tra kiểm soát của nhà nước. Về mặt tổ chức, đã xây dựng và đưa vào vận hành một hệ thống bộ máy tập trung thống nhất bao gồm các bộ phận tham mưu giúp việc và 7 KTNN chuyên ngành ở Trung ương và KTNN khu vực. Thực hiện phương châm vừa xây dựng tổ chức vừa triển khai hoạt động, từ khi đi vào hoạt động đến nay KTNN đã tiến hành hàng nghìn cuộc kiểm toán, kết quả KTNN đã kiến nghị tăng thu, tiết kiệm chi và đưa vào quản lý qua NSNN hơn 20.000 tỷ đồng. Điều có ý nghĩa quan trọng hơn là qua kiểm toán đã giúp cho các đơn vị được kiểm toán thấy được những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý tài chính, trong việc thực hiện chế độ kế toán của nhà nước, qua đó để có biện pháp khắc phục những yếu kém, sơ hở trong công tác quản lý, ngăn ngừa gian lận, tham ô, tham nhũng, lãng phí các nguồn lực tài chính quốc gia; đồng thời KTNN bước đầu cũng đã cung cấp cho Chính phủ, Quốc hội những thông tin, dữ liệu tin cậy làm cơ sở cho việc phân bổ NSNN, quyết toán NSNN, hoạch định chính sách và đề ra các biện pháp nhằm tăng cường quản lý vĩ mô nền kinh tế.
  Từ khi thành lập đến nay vị trí của KTNN đã từng bước được nâng cao; chức năng của KTNN từng bước được mở rộng; trách nhiệm của KTNN trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân ngày càng lớn hơn; những quy định về vị trí, chức năng của KTNN trong những năm vừa qua là phù hợp với tiến trình ra đời và phát triển của KTNN và ngày càng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế về cơ quan KTNN của mỗi quốc gia. Trên thế giới, tổ chức quốc tế các cơ quan KTTC (INTOSAI) được thành lập từ năm 1953 đến nay bao gồm 178 nước thành viên; ở Châu á, tổ chức các cơ quan kiểm toán Châu á (ASOSAI) cũng đã được thành lập vào năm 1978 cho đến nay đã có gần 35 nước thành viên, KTNN Việt Nam là thành viên chính thức của INTOSAI từ tháng 4/1996 và là thành viên của ASOSAI từ tháng 1/1997. ở mỗi nước mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan KTNN có những điểm khác nhau tuỳ thuộc vào đặc điểm của mỗi nước; tuy nhiên trên thế giới là vị trí pháp lý cơ quan KTNN thường độc lập với cơ quan hành pháp – cơ quan quản lý và sử dụng các nguồn lực kinh tế Nhà nước, đây là một trong những điều kiện quan trọng nhất giúp cho các cơ quan KTNN hoạt động hiệu quả, phù hợp với tuyên bố Lima của tổ chức INTOSAI về các chỉ dẫn kiểm toán.
  Bên cạnh một số thành tựu đã đạt được trong tổ chức và hoạt động của KTNN vẫn còn không ít những hạn chế, bất cập làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả và hiệu lực hoạt động kiểm toán; những bất cập về phân công, phân cấp trong quản lý và tổ chức hoạt động kiểm toán, trong tổ chức đoàn kiểm toán, trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm, chưa phát huy được vai trò quan trọng của KTNN trong hệ thống kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước. Sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ phận và những bất cập khác đã làm cho kết quả hoạt động đạt được chưa cao so với yêu cầu đặt ra. Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XI đã thông qua Luật KTNN ngày 14/6/2005, Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 24/6/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2006 quy định về vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN. Đây là văn bản pháp lý cao nhất quy định về KTNN, đánh dấu bước phát triển mới về chất của hệ thống các công cụ kiểm tra, kiểm soát ở Việt Nam trong thời kỳ mới. Để xây dựng KTNN thực sự trở thành một công cụ mạnh của nhà nước trong giai đoạn mới, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu và vận dụng lý luận về mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan KTNN, kinh nghiệm thực tiễn của các cơ quan KTNN trên thế giới vào điều kiện cụ thể phù hợp với pháp luật về KTNN ở Việt Nam.

  Đề tài: Thực trạng, phương hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán nhà nước Việt Nam

  Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

  Là một mô hình tổ chức và hoạt động mới ở Việt nam nên vấn đề nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn ở các nước để vận dụng những kinh nhiệm quý báu vào Việt Nam là một vấn đề hết sức quan trọng đối với sự phát triển của KTNN việt Nam. Hoạt động nghiên cứu khoa học của KTNN Việt Nam chính thức được triển khai từ năm 1995 và được công nhận là một đầu mối kế hoạch khoa học công nghệ từ năm 1996 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ và môi trường. Kể từ đó đến nay đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở để triển khai nghiên cứu về bản chất, chức năng, nhiệm vụ và địa vị pháp lý của KTNN; nghiên cứu về các chuẩn mực, quy trình kiểm toán, các phương pháp kiểm toán, mẫu biểu hồ sơ . đáp ứng kịp thời hoạt động của KTNN trong từng thời kỳ. Được sự trợ giúp từ Ngân hàng phát triển Châu á (ADB) giúp đỡ KTNN triển khai nghiên cứu về việc xây dựng luật pháp và trợ giúp trong việc tăng cường năng lực, đào tạo cán bộ với hai giai đoạn đã góp phần to lớn cho việc triển khai nghiên cứu khoa học trên nhiều lĩnh vực. Tiếp đó là sự trợ giúp rất lớn của Kiểm toán nhà nước Liên Bang Đức với dự án GTZ từ nhiều năm nay đã cho ra đời nhiều tài liệu quan trọng như "Cơ sở pháp lý của Kiểm toán Nhà nước Liên Bang Đức" năm 2001; “Những cơ sở của công tác kiểm tra tài chính Nhà nước” - Hà Nội , năm1996; “ Chức năng, nhiệm vụ và địa vị của cơ quan kiểm toán trong cơ cấu Nhà nước”- Hà Nội , tháng 03.2003; “ So sánh quốc tế địa vị pháp lý và các chức năng của cơ quan kiểm toán tối cao” - Hà Nội , năm 2003; Hội thảo quốc tế của dự án GTZ / KTNN Việt Nam "So sánh địa vị pháp lý, nhiệm vụ và chức năng của cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới" (đặc biệt lưu ý đến KTLB Đức) Hà Nội 6-2004 cùng các bản dịch tài liệu nước ngoài khác. Luật KTNN ra đời là bước đột phá tạo ra thế và lực cho KTNN trong tình hình mới phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện quan trọng về sự độc lập trên nhiều mặt hoạt động góp phần đưa KTNN Việt Nam thực sự trở thành một công cụ mạnh trong bộ máy kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước, tạo ra thế và lực mới trên mặt trận chống tham nhũng hiện nay. Tuy nhiên, chưa có một luận án Tiến sĩ hoặc đề tài khoa học nào nghiên cứu sâu và toàn diện về mô hình tổ chức và hoạt động của KTNN Việt Nam. Có thể kể một số đề tài, công trình khoa học của KTNN đã đề cập đến vấn đề của luận án này đang nghiên cứu:
  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. “ Thực trạng và giải pháp hoàn thiện phân công, phân cấp trong tổ chức quản lý và thực hiện hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước” – Hà Nội, năm 2002 do Tiến sĩ Đinh Trọng Hanh – quyền Giám đốc Trung tâm khoa học và bồi dưỡng cán bộ của KTNN làm chủ nhiệm.
  Đây là đề tài khoa học cấp bộ đề cập đến nhiều vấn đề lý luận về phân công, phân cấp trong tổ chức quản lý và thực hiện hoạt động kiểm toán. Đề tài đưa ra được nhiều khái niệm và giải quyết được các mối quan hệ trong việc phân công, phân cấp trong tổ chức quản lý mang tính hành chính và tổ chức thực hiện kiểm toán. Đề tài cũng đánh giá một cách tương đối toàn diện về thực trạng phân công, phân cấp trong trong tổ chức quản lý và thực hiện hoạt động kiểm toán của KTNN, trên cơ sở đó đề tài đưa ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện, những nguyên tắc chỉ đạo phân công phân cấp. Đây là một tài liệu tham khảo rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu của luận án này.
  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “ Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010” – Hà Nội, tháng 9 năm 2004 do ông Đỗ Bình Dương, Tổng KTNN làm chủ nhiệm và GS.TS Vương Đình Huệ, Phó tổng KTNN, phó GS.TS Nguyễn Đình Hựu, Giám đốc Trung tâm khoa học và bồi dưỡng cán bộ làm phó chủ nhiệm cùng các thành viên là người giữ trọng trách quan trọng trong thành phần lãnh đạo của KTNN tham gia. Đề tài nghiên cứu sâu về cải cách hành chính nhà nước và đưa ra quan điểm, cách nhìn về vị trí của KTNN trong tiến trình cải cách hành chính của Nhà nước.
  Đồng thời đưa ra các quan điểm, phương hướng phát triển KTNN đến năm 2010. Tuy nhiên do đề t ài được hoàn thành trước khi luật KTNN được ban hành, công cuộc cải cách hành chính có nhiều thay đổi đã xuất hiện các tình huống mới; mặt khác, đề tài chỉ đưa ra phương hướng phát triển đến năm 2010. Do vậy, đến nay đã có nhiều điểm không phù hợp với thực tiễn hoạt động của KTNN. Tuy nhiên đây là một tài liệu tham khảo quan trọng trong quá trình nghiên cứu luận án này, có nhiều đóng góp quan trọng về mặt khoa học và thực tiễn trong việc hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN.
  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ lˇnh đạo trong bộ máy Nhà nước và các đơn vị kinh tế Nhà nước"Hà Nội năm 2004 do GS.TS Vương Đình Huệ- Phó Tổng KTNN làm chủ nhiệm. Đề tài đưa ra các luận cứ khoa học, các cơ sở pháp lý và đòi hỏi của thực tế về việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ lˇnh đạo trong bộ máy Nhà nước và các đơn vị kinh tế Nhà nước. Đây thực chất là một chức năng, nhiệm vụ quan trọng đã được thực hiện theo mô hình kiểm toán nhà nước Trung Quốc, do vấn đề tham nhũng tại Trung Quốc rất trầm trọng làm thất thoát và lãng phí rất lớn các nguồn lực quốc gia. Việt Nam do có nhiều điều kiện và tình huống tương đồng với Trung Quốc nên việc nghiên cứu và tiến tới áp dụng hình thức kiểm toán này là rất khả thi. Đề tài cũng đánh giá thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá trách nhiệm kinh tế đối với các cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước và các đơn vị kinh tế tại Việt Nam và đưa ra các giải pháp, kiến nghị để xác lập các điều kiện cần thiết về mặt pháp lý, các chuẩn mực và quy trình kiểm toán phù hợp với loại hình này nhằm sớm áp dụng tại Việt Nam. Đây là những đóng góp to lớn của đề tài này nhằm hoàn thiện hơn các chức năng của KTNN, tuy nhiên đề tài chỉ đề cập đến một khía cạnh về chức năng và loại hình kiểm toán của KTNN, do đó, đây là nguồn tài liệu quý đề nghiên cứu luận án này được toàn diện hơn.

  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ "Cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc xác định phạm vi hoạt động của KTNN và sự khác nhau giữa hoạt động KTNN với Thanh tra Nhà nước và Thanh tra tài chính" Hà Nội 2001 do TS Nguyễn Đình Hựu- Giám đốc trung tâm khoa học và bồi dưỡng cán bộ làm chủ nhiệm.
  Đây là đề tài đề cập tương đối vĩ mô đến bản chất, vị trí của các cơ quan trong hệ thống kiểm tra, kiểm soát trên cùng lĩnh vực tài chính công đó là: thanh tra nhà nước, thanh tra tài chính, KTNN và đề cập đến phạm vi, chức năng của từng loại cơ quan. Mục đích là loại bỏ khả năng chồng chéo về phạm vi và tạo ra các khoảng trống trong lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát. Đề tài cũng tập trung phân tích thực trạng của việc chồng chéo về phạm vi và chức năng kiểm tra của các cơ quan hiện nay gây phiền hà, tốn kém cho các doanh nghiệp đồng thời tạo kẽ hở trong quản lý. Đóng góp lớn về mặt khoa học và thực tiễn của đề tài là đã có được định hướng chung về sự hình thành một hệ thống kiểm tra tài chính công thống nhất và đưa ra được đề xuất về phạm vi cho từng loại hình cơ quan kiểm tra; kiến nghị cần phải xây dựng hệ thống kiểm tra tài chính công nhà nước thống nhất và hiệu quả.
  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ "Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của cơ quan Kiểm toán Nhà nước" Hà Nội 1996 do PTS Vương Hữu Nhơn- Tổng KTNN đầu tiên của KTNN làm chủ nhiệm. Đây là đề tài cũng đề cập đến mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của cơ quan kiểm toán Nhà nước. Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu trong bối cảnh KTNN mới ra đời, nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn chưa sáng tỏ, các tài liệu tham khảo của nước ngoài chưa nhiều. Do đó mô hình kiểm toán của Việt Nam khi đó chủ yếu dựa trên tài liệu học tập từ Trung Quốc. Tuy nhiên, do điều kiện của mỗi nước có những điểm khác nhau, do đó việc dập khuôn mô hình tổ chức là điều không khoa học. Mặc dù đề tài đã đưa ra được một số kiến nghị mang tính định hướng và khắc phục các vướng mắc tạm thời, nhưng thực tế hiện nay khi luật kiểm toán nhà nước được ban hành cho thấy điều kiện hiện nay của KTNN đòi hỏi phải có những phương hướng và giải pháp phát triển phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế về mọi mặt hiện nay, đặc biệt khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WTO. cách thức tiếp cận cũng như nội dung và phương pháp nghiên cứu của đề tài này khác với công trình khoa học do tác giả đang nghiên cứu, tuy nhiên đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ này là nguồn tư liệu tham khảo làm cơ sở để luận án này có được nhiều ý tưởng khoa học quan trọng để hoàn thành công trình khoa học này.

  Đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp Nhà nước " Định hướng chiến lược và những giải pháp xây dựng, phát triển hệ thống kiểm toán ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước" Hà Nội năm 2006, do GS,TS Vương Đình Huệ – Tổng KTNN làm Chủ nhiệm. Đây là một đề tài lớn nghiên cứu về hệ thống các cơ quan kiểm toán ở nước ta gồm KTNN, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ. Đề tài đề cập đến sự cần thiết khách quan về sự ra đời, thực trạng phát triển của hệ thống các cơ quan kiểm toán và định hướng phát triển của hệ thống kiểm toán trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

  Ngoài ra, còn nhiều đề tài khoa học của KTNN đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau về tất cả các mặt về tổ chức cũng như hoạt động của KTNN; nhiều tài liệu của các dự án mà KTNN hợp tác đã cung cấp rất nhiều nguồn tài liệu để tác giả có thể tham khảo và hình thành nên những ý tưởng mới, đưa ra phương hướng, nguyên tắc và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN trong tương lai.

  Mục tiêu của luận án

  Luận án nghiên cứu một cách hệ thống những vấn đề lý luận về mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan KTNN.
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về mô hình tổ chức đại diện cho các xu hướng trên thế giới về địa vị pháp lý, cơ chế hoạt động và cách thức tổ chức các cuộc kiểm toán để tìm ra những điểm chung cho KTNN Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.
  Luận án cũng đánh giá tổng quát về quá trình hình thành và phát triển của kiểm toán Nhà nước Việt Nam, những thành tựu đã đạt được và những mặt tồn tại cần phải khắc phục về mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN Việt nam. Mặc dù hiện nay Luật kiểm toán Nhà nước đã giải quyết được cơ bản những vướng mắc, khó khăn trước đây về địa vị pháp lý và cơ chế hoạt động của KTNN, nhưng để triển khai thực hiện Luật KTNN một cách có hiệu quả còn nhiều vấn đề cần phải tổng kết và đánh giá để phát huy những mặt tích cực, hạn chế các mặt còn tồn tại để KTNN hoạt động hiệu quả hơn.

  Trên cơ sở hệ thống lý luận và những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn và kinh nghiệm từ nước ngoài, luận án đưa ra phương hướng và các giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN Việt Nam trong điều kiện đã có Luật KTNN và hiện nay Việt Nam đang hội nhập một cách toàn diện và sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  1./ Luận án đi sâu nghiên cứu những lý luận và thực tiễn về:

  ‹ Mô hình tổ chức của các cơ quan KTNN, cụ thể là hình thức và cơ cấu tổ chức của nó.
  ‹ Một số vấn đề về cơ chế hoạt động của KTNN bao gồm các hình thức và nội dung trong hoạt động quản lý kiểm toán và tổ chức thực hiện kiểm toán

  2./ Nghiên cứu thực trạng và đánh giá về mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán Nhà nước Việt Nam từ khi thành lập đến nay.

  3./ Luận án không đi sâu vào các vấn đề nghiệp vụ và phương pháp chuyên môn cụ thể của kiểm toán.

  Phương pháp nghiên cứu

  Luận án được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, sử dụng các phương pháp nghiên cứu lý luận: Khái quát hoá, tổng hợp và phân tích, để phân tích thực tiễn, luận án còn sử dụng các phương pháp tư duy, phân tích, thống kê và so sánh để đưa ra các nhận định, đánh giá cụ thể trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị cụ thể về mô hình tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

  Những đóng góp về mặt khoa học của luận án

  Luận án làm rõ những cơ sở lý luận chung về mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động cũng như chức năng nhiệm vụ của các cơ quan KTNN. Phân tích và đánh giá về ba mô hình tiêu biểu của cơ quan KTNN đại diện cho xu hướng phát triển hiện nay trên thế giới. Trên cơ sở đó rút ra được những điểm chung để vận dụng vào sự phát triển của KTNN Việt Nam sao cho hiệu quả nhất.

  Luận án cũng đánh giá một cách khái quát quá trình hình thành và phát triển mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán Nhà nước Việt Nam, phân tích những ưu điểm và chỉ ra những vấn đề cần hoàn thiện về mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN Việt nam trong thời gian tới.
  Luận án đưa ra những phương hướng, mục tiêu phát triển của kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong tương lai; đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN Việt Nam hiện nay.

  Kết cấu của Luận án

  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế về mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan KTNN

  Chương 2: Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN Việt Nam

  Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN Việt Nam

  Xem Thêm: Thực trạng, phương hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán nhà nước Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng, phương hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán nhà nước Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status