Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các phương pháp luận trong PSP về quy trình quản lý sai sót

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các phương pháp luận trong PSP về quy trình quản lý sai sót

  Tóm tắt luận văn

  Ngày nay, công nghệ phần mềm đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực.
  Hầu như những hệ thống tiên tiến quan trọng đều có sự tham gia, hỗ trợ của các hệ thống
  phần mềm. Chính vì vậy mà chi phí, lịch biểu và chất lượng phần mềm cũng là các yếu tố
  mà cả những tổ chức sử dụng phần mềm và những tổ chức phát triển phần mềm đều rất
  quan tâm.
  Xuất phát từ những nhu cầu trên, nhiều nỗ lực cải tiến quy trình đã được thực hiện.
  CMM (Capability Maturity Model) ra đời, đã thể hiện là một mô hình cải tiến độ trưởng
  thành phần mềm hữu dụng. Tuy nhiên, mô hình này chỉ áp dụng cho tổ chức và nó vẫn còn
  nhiều hạn chế về mặt phương pháp thực hiện. Hơn nữa, khi các tổ chức tiếp cận và chuyển
  lên cấp độ 3 của CMM (CMM có 5 cấp độ), họ nhận thấy rằng sự hoàn chỉnh hơn nữa phụ
  thuộc vào sự phát triển của quy trình phần mềm cá nhân. Chính vì thế, từ năm 1989, PSP
  đã được phát triển bởi Watts S. Humphrey để đáp ứng việc phát triển liên quan đến việc
  làm thế nào để đưa một tổ chức vượt xa hơn cấp độ 2 của CMM. Cuối năm 1994, CMU và
  SEI (Carnegie Mellon University and Software Engineering Institute) đã công bố qui trình
  phần mềm cá nhân (Personal Software Process – PSP) như là một mô hình hỗ trợ việc phát
  triển qui trình cho từng kỹ sư phát triển phần mềm.
  Qui trình phần mềm cá nhân tập trung vào việc cải thiện hiệu quả làm việc và chất
  lượng công việc của kỹ sư. Hai khía cạnh chính mà PSP tập trung hỗ trợ là:
  􀂾 Quản lý thời gian và kế hoạch – quy trình lên kế hoạch
  􀂾 Quản lý chất lượng sản phẩm – quy trình quản lý sai sót
  Về cả 2 mặt lý thuyết và thực tế, qui trình phần mềm cá nhân cải thiện rất nhiều
  trong chất lượng làm việc của kỹ sư. Tuy nhiên, việc thực hiện rộng rãi PSP ở phạm vi cá
  nhân và trong môi trường công nghiệp còn khó khăn vì mức độ nghiêm ngặt của nó.
  Nhưng dù sao đi nữa, PSP cũng hứa hẹn sẽ được sử dụng rộng rãi vì tính hiệu quả của nó
  không những cho các cá nhân làm phần mềm mà còn cho tất cả mọi người.

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu
  Chương 1. Tổng quan
  1.1 Qui trình PSP là gì? .2
  1.2 Lịch sử ra đời của PSP .2
  1.3 Cấu trúc tổng quan quy trình PSP 3
  1.4 Các cấp độ của PSP .4
  1.5 Ưu và khuyết điểm của PSP 7
  1.5.1 Ưu điểm .7
  1.5.2 Khuyết điểm .7
  1.6 Mối liên hệ giữa CMM, TSP và PSP [3]

  Chương 2. Các phương pháp luận trong PSP về quy trình lập kế hoạch [4] 9
  2.1 Nguyên lý quản lý thời gian .9
  2.1.1 Logic của quản lý thời gian .9
  2.1.2 Hiểu cách mình sử dụng thời gian .10
  2.2 Theo dõi thời gian 11
  2.2.1 Tại sao phải theo dõi thời gian? .11
  2.2.2 Ghi lại số liệu thời gian 11
  2.2.3 Đơn vị đo thời gian của bạn .12
  2.2.4 Sử dụng bản ghi chép thời gian (Time Recording Log) 12
  2.2.5 Quản lý các gián đoạn 14
  2.2.6 Theo dõi các công việc đã hoàn tất 15
  2.2.7 Gợi ý về việc ghi chép thời gian 15
  2.3 Lập kế hoạch sản phẩm và kế hoạch giai đoạn 16
  2.3.1 Các kế hoạch sản phẩm và giai đoạn .16
  2.3.2 Bản tổng kết hoạt động hàng tuần .17
  2.3.3 Tính toán khoảng thời gian và tốc độ 19
  2.3.4 Sử dụng bản tổng kết hoạt động hàng tuần 21
  2.4 Lập kế hoạch sản phẩm 22
  2.4.1 Nhu cầu về các kế hoạch sản phẩm .22
  2.4.2 Tại sao các kế hoạch sản phẩm lại có ích 23
  2.4.3 Một kế hoạch sản phẩm là gì? .23
  2.4.4 Cách lập kế hoạch sản phẩm trong tài liệu này 24
  2.4.5 Lập kế hoạch các công việc nhỏ 24
  2.4.6 Bản ghi số công việc 25
  2.4.7 Một vài lời khuyên về cách sử dụng bản ghi số công việc 30
  2.4.8 Sử dụng dữ liệu tốc độ và thời gian sản phẩm .31
  2.5 Kích thước sản phẩm .32
  2.5.1 Phép đo kích thước 32
  2.5.2 Một vài chú ý khi sử dụng các độ đo kích thước .33
  2.5.3 Kích thước chương trình 33
  2.5.4 Các độ đo kích thước khác .35
  2.5.5 Ước lượng kích thước chương trình 35
  2.5.6 Ước lượng một kích thước lớn hơn .36
  2.5.7 Sử dụng các đơn vị đo kích thước trong bản ghi số công việc 39
  2.6 Quản lý thời gian .42
  2.6.1 Các yếu tố trong quản lý thời gian .42
  2.6.2 Phân loại các hoạt động của bạn 42
  2.6.3 Đánh giá việc phân bổ thời gian của bạn .43
  2.6.4 Tạo quỹ thời gian .43
  2.6.5 Thiết lập các qui tắc cơ bản .46
  2.6.6 Đặt độ ưu tiên cho thời gian của bạn .48
  2.6.7 Quản lý quỹ thời gian của bạn .49
  2.6.8 Mục tiêu quản lý thời gian .50
  2.7 Quản lý cam kết .51
  2.7.1 Định nghĩa 51
  2.7.2 Các lời cam kết được thực hiện hợp lý 52
  2.7.3 Ví dụ về một lời cam kết 52
  2.7.4 Giải quyết các cam kết bị bỏ lỡ .54
  2.7.5 Hậu quả của việc không quản lý cam kết 55
  2.7.6 Cách quản lý cam kết .56
  2.8 Quản lý thời gian biểu 57
  2.8.1 Sự cần thiết của thời gian biểu .57
  2.8.2 Biểu đồ Gantt .57
  2.8.3 Lập thời gian biểu 58
  2.8.4 Điểm mốc .59
  2.8.5 Theo dõi các kế hoạch của dự án .60
  2.9 Lập kế hoạch cho dự án .63
  2.9.1 Sự cần thiết phải lập kế hoạch cho dự án .63
  2.9.2 Bản tổng kết kế hoạch 63
  2.9.3 Đánh giá độ chính xác .68

  Chương 3. Các phương pháp luận trong PSP về quy trình quản lý sai sót [4]
  3.1 Quy trình phát triển phần mềm 69
  3.1.1 Tại sao chúng ta sử dụng quy trình 69
  3.1.2 Kịch bản quy trình .70
  3.1.3 Điểm mốc và pha .71
  3.1.4 Bản tổng kết các kế hoạch dự án cập nhật .72
  3.1.5 Một ví dụ về lên kế hoạch 74
  3.1.6 Một ví dụ về tính toán giá trị Đến ngày .77
  3.2 Sai sót (defects) 79
  3.2.1 Chất lượng phần mềm là gì? 80
  3.2.2 Sai sót và chất lượng 80
  3.2.3 Sai sót là gì? .81
  3.2.4 Các loại sai sót .82
  3.2.5 Hiểu được các sai sót .83
  3.2.6 Bản ghi ghi chép sai sót (Defect Recording Log) 84
  3.2.7 Đếm sai sót .88
  3.2.8 Sử dụng bản ghi ghi chép sai sót .89
  3.2.9 Bản tổng kết kế hoạch đề án cập nhật 90
  3.3 Tìm kiếm sai sót .92
  3.3.1 Các bước trong tìm kiếm sai sót 92
  3.3.2 Những cách để tìm và chỉnh sửa lỗi .92
  3.3.3 Xem xét lại code 93
  3.3.4 Tại sao cần phải tìm sai sót sớm? 94
  3.3.5 Chi phí của việc tìm và sửa lỗi .95
  3.3.6 Sử dụng xem xét lại để tìm sai sót .96
  3.3.7 Lý do xem xét lại trước khi biên dịch 97
  3.3.8 Các dạng xem lại khác .98
  3.4 Danh sách kiểm tra (checklist) xem lại code .98
  3.4.1 Tại sao checklist lại có ích? .98
  3.4.2 Một checklist ví dụ 99
  3.4.3 Sử dụng checklist xem lại code .100
  3.4.4 Xây dựng một checklist cá nhân 102
  3.4.5 Cải tiến checklist 106
  3.4.6 Các chuẩn cài đặt .107
  3.5 Dự đoán sai sót 109
  3.5.1 Sử dụng dữ liệu sai sót .109
  3.5.2 Mật độ sai sót .109
  3.5.3 Dự đoán mật độ sai sót 110
  3.5.4 Ước lượng sai sót .111
  3.5.5 Kịch bản quy trình và bản tổng kết kế hoạch dự án cập nhật 112
  3.5.6 Một ví dụ về bản tổng kết dự án 115
  3.6 Tính kinh tế của việc loại bỏ sai sót .119
  3.6.1 Vấn đề loại bỏ sai sót .119
  3.6.2 Sự tiết kiệm của việc loại bỏ sai sót .120
  3.6.3 Tính số sai sót/giờ và hiệu suất trong bản tổng kết kế hoạch .121
  3.6.4 Tăng tỉ lệ loại bỏ sai sót .123
  3.6.5 Giảm tỉ lệ mắc phải sai sót .124
  3.7 Các sai sót thiết kế .124
  3.7.1 Tính tự nhiên của sai sót thiết kế .124
  3.7.2 Nhận dạng các sai sót thiết kế 125
  3.7.3 Thiết kế là gì? 126
  3.7.4 Quy trình thiết kế .127
  3.7.5 Nguyên nhân của sai sót thiết kế .127
  3.7.6 Ảnh hưởng của sai sót thiết kế .128
  3.7.7 Trình bày thiết kế .129
  3.8 Chất lượng sản phẩm .134
  3.8.1 Nhìn nhận về bộ lọc kiểm thử 134
  3.8.2 Tính toán các giá trị hiệu suất 134
  3.8.3 Ước lượng hiệu suất cuối cùng 135
  3.8.4 Lợi ích của hiệu suất quy trình 100% 136
  3.8.5 Prototyping .137
  3.9 Chất lượng quy trình 137
  3.9.1 Các phép đo quy trình 137
  3.9.2 Nghịch lý của việc loại trừ sai sót 138
  3.9.3 Một chiến lược loại trừ sai sót .138
  3.9.4 Chi phí của chất lượng .139
  3.9.5 Tính toán chi phí của chất lượng .139
  3.9.6 Tỉ lệ chi phi đánh giá/sai sót(A/FR – Appraisal/Failure Ratio) .141
  3.9.7 Cải tiến tốc độ xem lại .144
  3.9.8 Tính toán chi phí chất lượng thật sự

  Chương 4. Một số kết quả áp dụng PSP vào trong thực tế
  4.1 Trong môi trường công nghiệp [5] 147
  4.1.1 Advanced Information Services (AIS) 147
  4.1.2 Motorola Paging Products Group 151
  4.1.3 Union Switch & Signal Inc 152
  4.1.4 Một số nhóm phát triển phần mềm khác 153
  4.2 Trong các trường đại học .153
  4.3 Kết quả áp dụng PSP của bản thân 158
  4.3.1 Hướng áp dụng 158
  4.3.2 Kết quả thu được 158
  4.4 Kết luận về việc sử dụng PSP 160

  Chương 5. Ứng dụng minh họa
  5.1 Giới thiệu .163
  5.2 Yêu cầu 163
  5.3 Bảng chú giải .166
  5.3.1 Giới thiệu .166
  5.3.2 Các định nghĩa .166
  5.4 Thiết kế 167
  5.4.1 Use case .167
  5.4.2 Đặc tả bổ sung 167
  5.4.3 Các activity diagram chính trong ứng dụng .168
  5.4.4 Các sequence diagram chính trong ứng dụng 171
  5.4.5 Mô hình thực thể kết hợp

  Chương 6. Một số kết luận và hướng phát triển 178
  6.1 Kết quả đạt được: .178
  6.1.1 Về mặt lý thuyết .178
  6.1.2 Về mặt ứng dụng 178
  6.2 Hướng phát triển 178
  Tài liệu tham khảo .179

  Xem Thêm: Các phương pháp luận trong PSP về quy trình quản lý sai sót
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các phương pháp luận trong PSP về quy trình quản lý sai sót sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status