Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tùng Giang

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tùng Giang

  Lời mở đầu

  Chi phí và giá thành sản phẩm là các chỉ tiêu quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp và có mối quan hệ mật thiết với doanh thu, kết quả (lãi, lỗ) hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy được các chủ doanh nghiệp rất quan tâm.
  Mục đích SXKD của các doanh nghiệp là lợi nhuận tối đa, chính vì thế họ quan tâm đến công tác quản lý chi phí và giá thành là lẽ đương nhiên, họ phải biết bỏ ra những chi phí nào, bỏ ra bao nhiêu và kết quả sản xuất thu được cái gì, bao nhiêu .
  Chính vì vậy, việc đổi mới và không ngừng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất cho thích ứng với yêu cầu quản lý trong cơ chế mới là một vấn đề thực sự cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề này còn phụ thuộc rất nhiều vào trình độ quản lý, chế độ kế toán . và đòi hỏi phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng cả về mặt lý luận và thực tiễn trong các đơn vị cơ sở.
  Với ý nghĩa nêu trên của việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp sản xuất, qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Tùng Giang, em đã lựa chọn đề tài:
  “ Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tùng Giang” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
  Chuyên đề gồm ba phần chính:

  Phần I: Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
  Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tùng Giang
  Phần III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tùng Giang

  Chuyên đề tốt nghiệp được hoàn thành với sự giúp đỡ tận tình của Thạc sỹ Thái Bá Công và sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng Tài vụ của Công ty TNHH Tùng Giang.

  Mục lục
  Lời mở đầu
  Phần I: Cở sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  I. Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và nhiệm vụ hạch toán.
  1. Khái quát về hoạt động sản xuất công nghiệp
  2. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất – kinh doanh
  2.1. Khái niệm
  2.2. Phân loại chi phí sản xuất
  3. Khái niêm và phân loại giá thành sản phẩm
  3.1 Khái niệm
  3.2. Phân loại giá thành sản phẩm
  4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
  5. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  II. Hạch toán chi phí sản xuất
  1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  4. Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất
  5. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
  5.1. Hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp
  5.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
  5.3 Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung
  5.4. Hạch toán chi phí trả trước
  5.5. Hạch toán chi phí phải trả
  5.6. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
  5.7. Tổng hợp chi phí sx
  6. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  6.1. Hạch toán chi phí nguyên, vật liêu trực tiếp
  6.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
  6.3. Hạch toán chi phí sc chung
  6.4. Tổng hợp chi phí sản xuất
  7. Xác định kỳ tính giá thành, kiểm kê và tính giá thành SP dở dang
  7.1. Kỳ tính giá thành
  7.2. Kiểm kê sản phẩm dở dang
  7.3. Tính giá sản phẩm dở dang
  III. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm
  1. Phương pháp trực tiếp (giản đơn)
  2. Phương pháp tổng cộng chi phí
  3. Phương pháp hệ số
  4. Phương pháp tỷ lệ
  5. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng
  6. Phương pháp loại trừ
  7. Phương pháp phân bước (giai đoạn công nghệ)
  8. Phương pháp liên hợp
  IV. Tổ chức hệ thống sổ kế toán chi phí sản xuất
  1. Chứng từ chi phí
  2. Tổ chức hệ thống sổ kế toán chi tiết, tổng hợp.
  2.1. Tổ chức sổ chi tiết
  2.2. Tổ chức hệ thống sổ tổng hợp
  V. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong chuẩn mực kế toán quốc tế và trong hệ thống kế toán một số nước trên thế giới.
  1. Kế toán chi phí sản xuất trong chuẩn mực kế toán quốc tế
  4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Việt Nam trong mối quan hệ Với kế toán một số nước trên thế giới.
  2.1 . Kế toán Mỹ
  .2.2. Kế toán Pháp
  VI. ý nghĩa và nội dung phân tích chi phí và giá thành sản phẩm đối với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp
  1. ý nghĩa của việc phân tích thông tin chi phí và giá thành sản phẩm đối với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp.
  2. Nội dung phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  2.1. Phân tích chi phí sản xuất
  2.2. Phân tích giá thành sản phẩm
  3. Các biện pháp giảm giá thành
  Phần II
  Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tùng Giang
  I. Khái quát chung về Công ty TNHH Tùng Giang
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
  2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh tại công ty
  3. Đặc điểm về tổ chức quản lý
  4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
  4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
  4.2. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp
  4.3. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán
  4.4. Tổ chức vận dụng chế độ tài khoản kế toán
  4.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tại công ty
  5.6. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại công ty
  II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Tùng Giang
  1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Tùng Giang
  1.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
  1.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty
  2. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
  2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
  2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
  2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung
  2.4. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp
  2.5. Đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty TNHH Tùng Giang
  III. Vai trò của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tới việc tăng cường công tác quản trị trong công ty
  1. Phân tích chi phí sản xuất tại công ty
  2. Phân tích giá thành sản phẩm tại công ty
  3. Vai trò của việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tới việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

  Phần III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Tùng Giang
  1. Những nhận xét chung về thực trạng kế toán tại công ty
  1.1. Những thành tựu và tồn tại của doanh nghiệp
  1.2. Nhận xét về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Tùng Giang.
  2. Những kiến nghị về công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.
  2.1. Về tổ chức bộ máy và thiết lập hệ thống sổ kế toán quản trị.
  2.2. Về sử dụng chứng từ kế toán
  3.3. Về tổ chức hệ thống tài khoản kế toán
  2.4. Về tổ chức hệ thống sổ sách kế toán

  2.5. Về tổ chức hệ thống báo cáo kế toán
  2.6. Về công tác tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu
  2.7. Về hạch toán, phân bổ chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  2.8. Về tổ chức lập dự toán chi phí sản xuất và phân tích chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm.

  Kết luận
  Tài liệu tham khảo

  Xem Thêm: Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tùng Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tùng Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status