Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần ắc quy tia sáng Hải Phòng

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần ắc quy tia sáng Hải Phòng

  Lời nói đầu
  Sau hơn 20 năm đổi mới, với nhiều chính sách mở cửa đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã tạo mọi điều kiện để phát triển nền kinh tế, tăng cường hội nhập và thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. Đã có rất nhiều các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá để hoạt động kinh doanh trở nên tự chủ và năng động hơn.
  Công ty cổ phần ắc quy tia sáng Hải Phòng cũng là một doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu các loại ắc quy,các loại nguyên vật liệu,vật tư thuộc ngành sản xuất ắc quy. Cũng như các doanh nghiệp khác, mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là sản xuất sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và đạt được lợi nhuận mong muốn.Vì vậy, để có thể tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay, thì việc tạo lập, quản lý và sử dụng vốn đầu tư như thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất chính là sự quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp vì nếu không có vốn thì không thể tạo ra được sản phẩm để cung ứng cho thị trường, cũng có nghĩa là quá trình sản xuất kinh doanh là không thể tiến hành được, nhưng nếu có vốn mà không quản lý được, chi phí bỏ ra lớn hơn so với doanh số thu về thì việc phá sản là nguy cơ có thể nhìn thấy trước. Theo đó, cạnh tranh là điều kiện sống còn của tất cả các doanh nghiệp trong đó cạnh tranh giá cả là một trong những nhân tố cạnh tranh giàu sức thuyết phục và có hiệu quả. Do vậy, các doanh nghiệp luôn không ngừng tìm kiếm các biện pháp để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Điều này không có nghĩa là tìm mọi cách để hạ giá thành sản phẩm mà coi nhẹ chất lượng sản phẩm sản xuất ra. Vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp là phải xác định được mức chi phí hợp lý mà vẫn đảm bảo đạt được mục tiêu đã đặt ra.
  Với ý nghĩa quan trọng của mình, công tác hạch toán kế toán nói chung và công tác hạch toán chi phí sản xuất và giá thành nói riêng được xem là công cụ hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tại công ty cổ phần ắc quy tia sáng Hải Phòng, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn đựơc coi là trọng tâm và đến nay công ty vẫn không ngừng tìm ra những biện pháp để hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán này vì nó là giải pháp hữu hiệu nhất góp phần quản lý và hạch toán tốt công tác kế toán của công ty. Cũng nhận thức được tầm quan trọng đó, sau thời gian thực tập tại công ty cổ phần ắc quy tia sáng Hải Phòng, nhận được sự hướng dẫn tận tình của Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Đình Đỗ cùng các thầy cô giáo trong khoa Kế toán và các anh chị ở phòng Kế toán công ty, đồng thời tiếp cận thực tế công tác kế toán đặc biệt là công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Trong phạm vi luận văn của mình em xin được mạnh dạn trình bày đề tài: “ Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần ắc quy tia sáng Hải Phòng”.
  Nội dung của luận văn ngoài Lời mở đầu và kết luận được chia làm 3 chương:
  Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
  Chương II: Thực tế về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần ắc quy tia sáng Hải Phòng.
  Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần ắc quy tia sáng Hải Phòng.
  Mặc dù trong thời gian qua em đã cố gắng tìm hiểu và nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo cũng như của các anh chị ở phòng kế toán của công ty. Song thời gian tiếp cận thực tế còn ngắn và trình độ lý luận còn hạn chế nên bài luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong muốn được tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU .1
  Ch­¬ng I Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp Chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt 3
  1.1 Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt 3
  1.1.1. Kh¸i niÖm, bản chất chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm 3
  1.1.1.1.Khái niệm,bản chất chi phí sản xuất 3
  1.1.1.2. Khái niệm, bản chất giá thành sản phẩm 3
  1.1.2. Mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4


  1.1.3 Yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm 5
  1.1.4. NhiÖm vô cña kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 5
  1.2 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm 6
  1.2.1 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 6
  1.2.1.1.Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí: 6
  1.2.1.2.Phân loại chi phí sản xuất theo hoạt động và công dụng kinh tế của chi phí (theo khoản mục): 7
  1.2.1.3.Các cách phân loại khác: 8
  1.2.2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm 9
  1.2.2.1 Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm c¨n cø vµo c¬ së sè liÖu vµ thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh 9
  1.2.2.2.Ph©n lo¹i gi¸ thµnh c¨n cø vµo ph¹m vi chi phÝ trong gÝa thµnh 10
  1.3. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt và ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 10
  1.3.1.Cơ sở xác định và đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 10
  1.3.2. Cơ sở xác định và đối tượng tập hợp tính giá thành sản phẩm 11
  1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 12
  1.4. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 13
  1.4.1.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 14
  1.4.1.1.Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 14
  1.4.1.2.Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp: 16
  1.4.1.3.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 18
  1.4.1.4.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất: 20
  1.4.2.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 22
  1.5.Nội dung phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở: 24
  1.5.1.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp: 24
  1.5.2.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp sản lượng hoàn thành tương đương: 26
  1.5.3.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí định mức: 29
  1.6.Phương pháp tính giá thành sản phẩm: 29
  1.6.1.Đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn 29
  1.6.1.1.Phương pháp tính giá thành giản đơn: 29
  1.6.1.2.Phương pháp tính giá thành loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ: 30
  1.6.2. Đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp 31
  1.6.2.1. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 31
  1.6.2.2.Phương pháp tính giá thành phân bước: 32
  1.6.2.2.1.Phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm: 32
  1.7. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện ứng dụng kế toán máy: 33
  1.7.1.Chức năng, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán: 33
  1.7.2.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 34
  Chương 2 Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần ắc quy tia sáng hải phòng 35
  2.1 Đặc điểm tình hình chung của công ty Cổ phần ắc quy tia sáng Hải Phòng 352.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty. 35
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty 37
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán 42
  2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty Cổ phần ắc quy tia sáng Hải Phòng: 42
  2.1.4.2.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 44
  2.1.5.Giới thiệu về phần mềm kế toán Công ty sử dụng: .46
  2.2.Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Ắc quy tia sáng Hải phòng: 48
  2.2.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất ở Công ty Cổ phần Ắc quy tia sáng Hải Phòng 48
  2.2.1.1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 48
  2.2.1.2.Phân loại chi phí sản xuất ở Công ty Cổ phần Ắc quy tia sáng Hải Phòng: 49
  2.2.1.3.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất: 49
  2.2.2.Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất: 50
  2.2.2.1.Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật trực tiếp: 50
  2.2.2.2.Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp: 58
  2.2.2.3.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 64
  2.2.2.4.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất: 79
  2.2.3.Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ở Công ty Cổ phần Ắc quy tia sang Hai Phòng 83
  2.2.4. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Ắc quy tia sáng Hải Phòng: 84
  2.2.4.1.Đối tượng tính giá thành: 84
  2.2.4.2. Kỳ tính giá thành: 84
  2.2.4.3.Phương pháp tính giá thành: 84

  CHƯƠNG 3
  MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CỒNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG HẢI PHÒNG 87
  3.1 Nhận xét chung về tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Ắc quy tia sáng Hải Phòng: 87
  3.1.1 Ưu điểm: .87
  3.1.1.1 Về tổ chức bộ máy quản lý: 87
  3.1.1.2 Về tổ chức bộ máy kế toán và việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán: 88
  3.1.1.3 Về hệ thống chứng từ: 88
  3.1.1.4. Về hình thức sổ kế toán: 88
  3.1.1.5 .Về phương pháp kế toán: 88
  3.1.1.6 .Về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 89
  3.1.2. Một số vấn đề còn tồn tại: 89
  3.1.2.1.Về tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 89
  3.1.2.2. Về tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 90
  3.1.2.3 .Về tập hợp chi phí sản xuất chung 90
  3.1.2.4 .Kế toán tính giá thành sản phẩm 91
  3.1.2.5 .Về hạch toán sản phẩm hỏng: 91
  3.1.2.6 .Về đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: 91
  3.2. Ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 91
  3.2.1 Nguyên tắc hoàn thiện: 91
  3.2.2 Các ý kiến đề xuất: 92
  KẾT LUẬN .102

  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần ắc quy tia sáng Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần ắc quy tia sáng Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status