Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại vinh quang

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại vinh quang

  LỜI MỞ ĐẦU
  Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận luôn là mục tiêu cơ bản nhất của các doanh nghiệp. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng tìm và thực thi những giải pháp nhằm hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Nhưng để làm được điều này thì không phải là đơn giản mà nó đòi hỏi các doanh nghiệp bên cạnh việc tìm hướng đi đúng đắn cho mình còn phải có một chế độ kế toán hợp lý tức là phải phù với với thực tế, đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp mình và phải đảm bảo chế độ Tài chính Kế toán. Việc hạch toán chi phí để tính giá thành sản phẩm quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc tăng giảm chi phí sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kinh tế khác. Do đó, nghiên cứu về tổ chức và hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phù hợp với chế độ kế toán mới và yêu cầu quản lý của nền kinh tế thị trường đang trở thành mối quan tâm cấp thiết đối với tất cả những người đang làm công tác kế toán tại doanh nghiệp.
  Các báo cáo về chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm được cung cấp định kỳ cho Lãnh đạo Công ty để tiến hành phân tích tình hình thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành và kế hoạch hạ giá thành sản phẩm, phát hiện kịp thời khả năng tiềm tàng, qua đó đề xuất những biện pháp thích hợp phấn đấu không ngừng tiết kiệm chi phí và hạ giá thành.
  Với ý nghĩa to lớn như vậy em nghĩ việc tiếp cận với thực tế công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty là rất cần thiết, giúp em hiểu sâu hơn công việc kế toán, công tác kế toán chi phí và tính giá thành, nó sẽ là nền tảng quan trọng để sau này em vận dụng khi làm việc tại các doanh nghiệp.  Nhận thức được điều này, trong quá trình thực tập ở Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Vinh Quang em đã chọn chuyên đề “KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINH QUANG”
  Chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận có 3 phần chính:
  Chương 1 : Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2 : Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất ở Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Vinh Quang.
  Chương 3 : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Vinh Quang.
  Em xin được gửi lời cảm ơn đến Cô: Bùi Thị Thuý và các cô chú, anh chị phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Vinh Quang đã giúp em hoàn thành chuyên đề này. Do trình độ và thời gian hạn chế nên dù đã cố gắng, chuyên đề không tránh khỏi những sai sót, em rất mong các thầy cô giáo góp ý để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  1.1. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Doanh nghiệp sản xuất 3
  1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 3
  1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 3
  1.1.1.2. Phân loại chi phí 4
  1.1.1.2.1. Phân loại chi phí theo hoạt động và công dụng kinh tế 4
  1.1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh căn cứ vào nội dung, tính chất kinh tế của chi phí 5
  1.1.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo công dụng kinh tế của chi phí 6
  1.1.2. Giá thành và các loại giá thành 7
  1.1.2.1. Khái niệm giá thành 7
  1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm sản xuất 7
  1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8
  1.1.4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp 9
  1.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 10
  1.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định 10
  1.2.2. Đối tượng tính giá thành và căn cứ xác định 10
  1.2.3. Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 11
  1.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 11
  1.3.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 11
  1.3.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 12
  1.3.2.1. Kế toán tập hợp chi phí NVLTT 12
  1.3.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 14
  1.3.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 15
  1.3.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm toàn doanh nghiệp 18
  1.4. Tổ chức công tác tính giá thành trong doanh nghiệp 20
  1.4.1. Kỳ tính giá thành 20
  1.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang 20
  1.4.3. Các phương pháp tính giá thành 23
  1.5. Sổ kế toán sử dụng trong hạch toán 26
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINH QUANG 28
  2.1. Tổng quan về công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinh Quang 28
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Vinh Quang 31
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Vinh Quang 33
  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán 36
  2.1.4.1. Bộ máy kế toán 36
  2.1.4.2. Hình thức sổ kế toán 38
  2.2 Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Vinh Quang 45
  2.2.1 Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại công ty 45
  2.2.1.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 45
  2.2.1.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí 46
  2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 48
  2.2.1.4. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 50
  2.2.1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 55
  2.2.1.6. Tổng hợp chi phí sản xuất 64
  2.2.2. Thực trạng về công tác tính giá thành 66
  2.2.2.1 Đối tượng tính giá thành 66
  2.2.2.2. Kỳ tính giá thành 66
  2.2.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang 66
  2.2.2.4. Phương pháp tính giá thành 69
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINH QUANG 72
  3.1 Nhận xét chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 72
  3.1.1 Ưu điểm 72
  3.1.2. Những tồn tại 73
  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 75
  3.2.1. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 75
  3.2.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Vinh Quang 77
  KẾT LUẬN 84
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại vinh quang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại vinh quang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status