Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cổ phần LILAMA10

  VipHư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến (2601 tài liệu)
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cổ phần LILAMA10

  Lời mở đầu

  Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới, cùng với xu hướng hội nhập đã tạo cho đất nước ta một nền kinh tế mới và xây dựng cơ bản là một ngành kinh doanh cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển đó. Hàng năm, Ngân sách Nhà nước dành cho xây dựng cơ bản là rất lớn vì vai trò của ngành xây lắp là rất quan trọng, không những tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân – góp phần tích cực vào tiến trình hội nhập mà còn là sự kết tinh của nhiều thành quả lao động và khoa học kỹ thuật của con người . Các công trình và chất lượng công trình có ý nghĩa sống còn đối với mỗi doanh nghiệp.
  Nền kinh tế thị trường đang phát triển ở nước ta hiện nay đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức lớn, vì vậy các doanh nghiệp xây lắp muốn tồn tại cần phải có những chiến lược kinh doanh phù hợp, ứng xử một cách linh hoạt. Nó đòi hỏi các nhà quản trị cần phải biết tính toán các chi phí bỏ ra, khai thác tối đa khả năng của mình nhằm tối thiểu hoá chi phí. Đối với các doanh nghiệp xây lắp, thì việc quản lý chi phí không chỉ dừng lại là mối quan tâm của các nhà quản trị doanh nghiệp, mà nó luôn là vấn đề Nhà nước và các ngành có chức năng hết sức lưu ý.
  Việc xác định giá thành sản phẩm xây lắp là cần thiết cho việc phân tích, ra quyết định chủ động đúng đắn về giá cả, sử dụng hợp lý, hiệu quả hơn nữa các yếu tố cấu thành nên sản phẩm xây lắp.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, qua thời gian thực tập ở công ty cổ phần LILAMA 10, được sự giúp đỡ tận tình của TS. Trần Văn Hợi và các cô chú, anh chị trong phòng Tài chính – Kế toán của công ty em dã quyết định lựa chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cổ phần LILAMA10” cho luận văn tốt nghiệp của mình.
  Luận văn được chia làm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
  Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần LILAMA 10.
  Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cổ phần LILAMA 10.
  Trong thời gian thực tập 10 tuần tại công ty cổ phần LILAMA 10 với sự khó khăn lần đầu tiên được áp dụng lý thuyết đã học vào thực tế, bài viết của em chỉ đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất của đề tài lựa chọn. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng không thể tránh khỏi những sai sót nhất định. Em rất mong nhận được sự góp ý và chỉ bảo của thầy cô để luận văn của em hoàn thành tốt hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!

  Mục lục
  Lời cam đoan
  Lời mở đầu
  Chương i: lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và thành giá thành sản phẩm xây lắp 1
  1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp . .1
  1.1.1.Đặc điểm sản xuất xây dựng ảnh hưởng đến kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP trong các doanh nghiệp xây lắp .2
  1.1.2. Yêu cầu quản ký đối với chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng 3
  1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tinh giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4
  1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp .4
  1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong DNXD .4
  1.2.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất (CPSX) 4
  1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất .5
  1.2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm .7
  1.2.2.1. Giá thành sản phẩm 7
  1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm .8
  1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 10
  1.3. nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp .11
  1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .11
  1.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 12
  1.3.3. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất .13
  1.3.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .13
  1.3.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .14
  1.3.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 15
  1.3.3.4. Kế toán chí phí sản xuất chung 18
  1.3.3.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất trong DNXL .20
  1.4. Nội dung tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp 21
  1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp .21
  14.2. Kỳ tính giá thành .22
  1.4.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .23
  1.4.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 24
  1.5. Các hình thức sổ kế toán sử dụng để tập hợp CPSX và tính GTSP trong DNXL 26
  1.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong điều kiện khoán 27
  1.7. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tinh giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán trên máy vi tính 27
  1.7.1. Sự cần thiết phải ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán . 28
  1.7.2. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính 28
  1.7.3. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy 28
  1.7.4. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện ứng dụng máy vi tính .29
  1.7.5. Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán CPSX và tính GTSP trong điều kiện ứng dụng máy vi tính .20
  Chương ii: thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần lilama10 30
  2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần LILAMA10 ảnh hưởng đến kế toán CPSX và tính GTSP .30
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 30
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 32
  2.1.2.1. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty 32
  2.1.2.2. Đặc điểm sản xuất của công ty .32
  3.1.2.3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty 34
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần LIlAMA10.37
  2.1.3.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán ccủa công ty 37
  2.1.3.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại phòng tài chính – kế toán .37
  2.1.3.3. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 40
  2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sán xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần LILAMA10 43
  2.2.1. Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất .43
  2.2.2. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .44
  2.2.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 46
  2.2.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 55
  2.2.5. Kế toán sử dụng máy thi công 61
  2.2.6. Kế toán chi phí sản xuất chung .65
  2.2.6.1. Kế toán chi phí quản lý đội 66
  2.2.6.2. Kế toán chi phí công cụ dụng cụ 68
  2.2.6.3. Chi phí khấu hao TSCĐ 68
  2.2.6.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài 72
  2.2.7. Kế toán chi phí sản xuất cuối kỳ ở công ty 72
  2.3. Công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cổ phần LILAMA10 74
  2.3.1. Đối tượng tính giá thành .74
  2.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .74
  2.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp của công ty cổ phần LiLAMA10 .75
  Chương iii: một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty cổ phần lilama10 .
  3.1. Những đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần LILAMA10 .
  3.1.1. Những điểm làm được trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty .
  3.1.2. Những điểm còn tồn tại trong công tác quản lý kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty .
  3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của công ty cổ phần LILAMA10
  3.3.Về công tác kế toán sản phẩm
  Kết luận
  Danh mục tài liệu tham khảo

  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cổ phần LILAMA10
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cổ phần LILAMA10 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status