Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sơn Trường

  Thu's Miuu Thu's Miuu Đang Ngoại tuyến (296 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sơn Trường

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3
  1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp 3
  1.1.1. Một số nội dung cơ bản liên quan đến quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3
  1.1.2. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4
  1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 5
  1.2. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 6
  1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 6
  1.2.1.1. Phương pháp tính giá vốn hàng bán. 6
  1.2.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán 7
  1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 9
  1.2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng 9
  1.2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 12
  1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng. 16
  1.2.3.1. Khái niệm, nội dung chi phí bán hàng. 16
  1.2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng 17
  1.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 17
  1.2.4.1. Khái niệm, nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp 17
  1.2.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 17
  1.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập 20
  1.2.6.1. Khái niệm, nội dung chi phí thuế thu nhập 20
  1.2.6.2. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 20
  1.2.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng 20
  1.3. Tổ chức sổ kế toán cho bán hàng và xác định kết quả bán hàng theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 22
  1.4. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong điều kiện kế toán máy 22
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SƠN TRƯỜNG 23
  2.1. Tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Sơn Trường 23
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Sơn Trường 23
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 25
  2.1.3. Đặc điểm về tổ chức bộ máy của Công ty 27
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty TNHH Sơn Trường: 29
  2.2. Thực trạng về kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sơn Trường 36
  2.2.1. Đặc điểm và yêu cầu quản lý bán hàng trong quá trình bán hàng tại Công ty 36
  2.2.2. Mã hoá các đối tượng quản lý liên quan đến quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng áp dụng theo chế độ kế toán 36
  2.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 40
  2.2.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng 40
  2.2.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 51
  2.2.3.3. Kế toán thuế GTGT 51
  2.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán 60
  2.2.5. Kế toán chi phí bán hàng 70
  2.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 85
  2.2.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 95
  2.2.8. Kế toán xác định kết quả bán hàng 95
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 103
  3.1. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại các doanh nghiệp 103
  3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại các doanh nghiệp 103
  3.1.2. Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 104
  3.2. Nhận xét, đánh giá khái quát về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sơn Trường 106
  3.2.1. Nhận xét chung về hoạt động kinh doanh của công ty 106
  3.2.2. Đánh giá về công tác kế toán tại Công ty 107
  3.2.2.1. Ưu điểm về công tác kế toán tại Công ty 107
  3.2.2.2. Những tồn tại trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty 109
  3.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sơn Trường 110
  KẾT LUẬN 119

  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong nền kinh tế thị trường, hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp không chỉ là thước đo phản ánh trình độ tổ chức quản lý mà nó còn quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp phải lựa chọn được những bước đi thích hợp, phải có tầm nhìn chiến lược từ việc tổ chức quản lý tới việc tiếp cận thị trường. Trong đó việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả là vấn đề sống còn của doanh nghiệp buộc các nhà quản lý phải đặc biệt quan tâm. Vì chỉ có tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp mới có thể đảm bảo trang trải các chi phí kinh doanh, đảm bảo cho doanh nghiệp tái sản xuất giản đơn cũng như tái sản xuất mở rộng và là nguồn để các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Trong cơ chế đó doanh nghiệp phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý kinh tế tài chính ở đơn vị mình. Kế toán với chức năng thu thập,xử lý và cung cấp thông tin kinh tế tài chính đã thực sự trở thành một công cụ sắc bén và hữu hiệu trong công tác quản lý. Trong đó kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là một phần hành quan trọng.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong toàn bộ công tác kế toán của các doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH Sơn Trường nói riêng, cùng với sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn – Th.S Bùi Thị Thuý và các cán bộ kế toán trong Công ty TNHH Sơn Trường, em đã chọn đề tài nghiên cứu: “Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sơn Trường”.
  Mục đích của đề tài là khái quát những cơ sở lý luận và dựa vào đó để nghiên cứu thực tiễn, phản ánh mặt thuận lợi và khó khăn doanh nghiệp, đề xuất những phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
  Đối tượng nghiên cứu là công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sơn Trường.
  Phương pháp nghiên cứu: Tìm hiểu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sơn Trường thông qua phương pháp thống kê, so sánh và các phương pháp kế toán. Từ đó chọn mẫu phù hợp với mục đích nghiên cứu, rút ra những nhận xét cũng như tìm ra những phương pháp tối ưu cho công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sơn Trường.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp
  Chương 2: Thực trạng về tổ công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sơn Trường
  Chương 3: Một số ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sơn Trường.
  Luận văn dài 123 trang


  Xem Thêm: Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sơn Trường
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sơn Trường sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status