Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các giải pháp thúc dẩy tiêu thụ tăng doanh thu tại công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp thúc dẩy tiêu thụ tăng doanh thu tại công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu

  Mục lục
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: 3
  TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ DOANH THU BÁN HÀNG 3
  CỦA DOANH NGHIỆP. 3
  1.1. Lý luận chung về tiêu thụ sản phẩm và doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. 3
  1.1.1 Tiêu thụ sản phẩm của DN 3
  1.1. 2 Khái niệm doanh thu tiêu thụ sản phẩm 5
  1.1.3 Ý nghĩa của việc đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu bán hàng. 9
  1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm và doanh thu bán hàng 10
  1.1.4.1 Khối lượng sản phẩm tiêu thụ. 10
  1.1.4.2 Kết cấu sản phẩm. 10
  1.1.4.3 Đặc điểm sản xuất, tiêu thụ của từng ngành. 11
  1.1.4.4 Giá cả sản phẩm, hàng hóa bán ra. 12
  1. 1.4.5 Chất lượng sản phẩm tiêu thụ. 13
  1.1.4.6 Kết cấu mặt hàng. 14
  1.1.4.7 Thị trường tiêu thụ. 14
  1.1.4.8 Công tác tổ chức bán hàng. 15
  1.1.4.9 Uy tín doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm. 16
  1.1.4.10 Chính sách của Nhà Nước liên quan đến đầu ra của sản phẩm và những nhân tố về cung cầu. 17
  1.2 Vai trò của công tác tài chính trong việc thúc đẩy tiêu thụ, tăng doanh thu của doanh nghiệp. 18
  1.2.1 Sự cần thiết phải đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, tăng doanh thu bán hàng. 18
  1.2.2 Vai trò của tài chính trong việc thúc đẩy tiêu thụ, tăng doanh thu bán hàng. 18
  1.3 Một số giải pháp kinh tế - tài chính chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, tăng doanh thu bán hàng. 20
  1.3.1 Đẩy mạnh hoạt động đầu tư, nghiên cứu mở rộng thị trường. 21
  1.3.2 Tăng khối lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ. 22
  1.3.3 Đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm. 23
  1.3.4 Lựa chọn kết cấu mặt hàng tiêu thụ hợp lý. 23
  1.3.5 Xây dựng chính sách giá cả linh hoạt 24
  1.3.6 Các hoạt động xúc tiến bán hàng 24
  1.3.7 Sử dụng các hình thức chiết khấu 26
  1.3.8 Áp dụng các hình thức bán hàng và thanh toán phù hợp. 27
  CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ
  VÀ HÀNG XUẤT KHẨU. 28
  2.1 Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu. 28
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 28
  2.1.1.1 Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 28
  2.1.1.2 Chức năng nhiệm vụ à quyền hạn của công ty. 29
  2.1.1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ. 29
  2.1.1.2.2 Quyền hạn. 30
  2.1.1.3 Phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh. 30
  2.1.1.4 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 31
  2.1.1.4.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất. 31
  2.1.1.4.2 Quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu. 31
  2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 32
  2.1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban của bộ máy quản lý. 32
  2.1.4 Những thuận lợi và khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. 36
  2.1.4.1 Thuận lợi. 36
  2.1.4.2 Khó khăn. 36
  2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty trong những năm gần đây. 38
  2.2.1 Công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm và doanh thu bán hàng của công ty năm 2009. 38
  2.2.2 Phân tích đánh giá phấn đấu tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm một số năm qua. 41
  2.2.2.1 Tình hình tiêu thụ năm 2008, 2009. 41
  2.2.2.2 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của công ty. 47
  Bảng 2.5: Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ năm 2009. 49
  2.2.3 Một số biện pháp kinh tế tài chính mà công ty đã áp dụng để đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu. 56
  2.2.3.1 Công tác nghiên cứu thị trường. 56
  2.2.3.2 Chính sách tiêu thụ của công ty. 57
  2.2.3.2.1 Chính sách giá. 57
  2.2.3.2.2 Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến yểm trợ hoạt động tiêu thụ. 58
  2.2.3.2.3 Dịch vụ trước và sau bán hàng. 58
  2.2.3.2.5 Phương thức bán hàng. 59
  2.2.4 Đánh giá chung về thành tựu và tồn tại của hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty. 60
  2.2.4.1 Thành tựu. 60
  2.2.4.2 Hạn chế, tồn tại. 61
  2.2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế. 61
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ VÀ TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ HÀNG XUẤT KHẨU 63
  3.1 Định hướng nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, tăng doanh thu của Công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu trong thời gian tới. 63
  3.2 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu ở công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị. 65
  3.2.1 Phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành các sản phẩm sản xuất của công ty để đẩy mạnh tiêu thụ. 65
  3.2.1.1 Hạ thấp chi phí nguyên vật liệu đối với các sản phẩm sản xuất của công ty. 65
  3.2.1.2 Hạ thấp chi phí bán hàng. 66
  3.2.1.3 Giảm chi phí cố định. 67
  3.2.2 Chiết khấu thương mại. 67
  3.2.5 Mở rộng hoạt hơn các hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán hàng 67
  3.3 Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu. 68
  3.3.1 Trợ giúp thông tin cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 69
  3.3.2 Chính sách về vốn. 69  LỜI MỞ ĐẦU

  Hiện nay, nền kinh tế thị trường buộc các doanh nghiệp phải luôn phấn đấu nỗ lực không ngừng thì mới có thể tồn tại được trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như vậy. Nhiệm vụ và mục tiêu của các doanh nghiệp không còn là sản xuất cái doanh nghiệp có khả năng mà là sản xuất cái thị trường cần. Doanh nghiệp có thể tồn tại được hay không còn phải phụ thuộc vào khâu tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Song công tác thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, đưa sản phẩm đến từng khu vực thị trường chưa được coi trọng đúng mức từ phía các doanh nghiệp. Nước ta đang từng bước mở cửa thị trường và hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới, điều đó làm cho sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Cùng với đó sản phẩm hàng hoá dịch vụ ngày càng phong phú và đa dạng, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn, càng làm tăng mức độ cạnh tranh. Điều này buộc các doanh nghiệp phải quan tâm đến việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao doanh thu và lợi nhuận.
  Nhận thấy tầm quan trọng của công tác tiêu thụ và tăng doanh thu bán hàng đối với các doanh nghiệp, công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu đã cố gắng làm tốt công tác tiêu thụ và tạo được uy tín của mình trên thị trường trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bánh kẹo. Bằng sự kết hợp giữa lý thuyết đã học trong nhà trường và qua tìm hiểu thực tế tại công ty trong thời gian thực tập em đã cố gắng tìm hiểu công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty trên góc độ nhìn nhận của chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp thông qua đề tài: “Các giải pháp thúc dẩy tiêu thụ tăng doanh thu tại công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu.”  Nội dung đề tài gồm 3 chương:

  Chương 1: Tiêu thụ sản phẩm và doanh thu bán hàng của doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm và doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất bao bì hàng xuất khẩu.
  Chương 3: Các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ và tăng doanh thu tại công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu.
  Mục đích của đề tài là tìm ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, góp phần vào sự phát triển của công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu. Em hy vọng phần nào đó có thể được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của công ty.
  Do thời gian nghiên cứu đề tài có hạn, kiến thức và kinh nghiệm còn chưa nhiều nên bài viết của em không thể tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo hướng dẫn của các thầy cô để bài luận văn được hoàn thiện hơn. Qua đó cũng rút ra được những bài học, kinh nghiệm để nâng cao và hoàn thiện kiến thức của bản thân.
  Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, GS.PTS Nguyễn Đăng Nam cùng các cô chú, anh chị trong công ty đã tận tình hướng dẫn em hoàn thiện bài luận văn này!

  Luận văn có độ dài 72 trang

  Xem Thêm: Các giải pháp thúc dẩy tiêu thụ tăng doanh thu tại công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp thúc dẩy tiêu thụ tăng doanh thu tại công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status