Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV In Tài Chính

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV In Tài Chính

  Mục lục
  Lời mở đầu 1
  Chương I: lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong . 3
  doanh nghiệp sản xuất 3
  1.1 những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. . 3
  1.1.1 Chi phí sản xuất. . 3
  1.1.1.1 Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất 3
  1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 3
  1.1.2 giá thành sản phẩm 6
  1.1.2.1. Khái niệm và bản chất của giá thành sản phẩm . 6
  1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 7
  1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 8
  1.1.4. vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 9
  1.1.4.1 Vai trò của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9
  1.1.4.2 Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 10
  1.2 . tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 11
  1.2.1. tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 11
  1.2.1.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. . 11
  1.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 11
  1.2.1.2.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất . 11
  1.2.1.2.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 12
  1.2.1.2.3 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp . 15
  1.2.1.2.4 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 16
  1.2.1.2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp . 18
  1.2.1.2.5.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp theo phương pháp kê khai thường xuyên . 18
  1.2.1.2.5.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp theo phương pháp kiểm kê định kỳ 19
  1.2.2 đánh giá sản phẩm làm dở . 21
  1.2.3 tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm . 23
  1.2.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm. . 23
  1.2.3.2 Các phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp 24
  1.2.3.2.1.Đối với doanh nghiệp có quy trình sản xuất giản đơn . 25
  1.2.3.2.2 Đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu chế biến liên tục 26
  1.2.4 Hệ thống sổ kế toán áp dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 29
  1.2.5 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy. . 29
  1.2.5.1 . Chức năng, nhiệm vụ của kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán. . 29
  1.2.5.2. Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán . 30
  1.2.5.2.1 Tập hợp chi phí sản xuất. 32
  1.2.5.2.2 Kế toán giá thành sản phẩm: . 34
  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn 35
  Một thành viên in tài chính . 35
  2.1. đặc điểm chung của công ty tnhh mtv in tài chính 35
  2.1.1 quá trình hình thành và phát triển của công ty . 35
  2.1.1.1 Giới thiệu về công ty 35
  2.1.2. cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý sản xuất ở công ty. . 37
  2.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 39
  2.1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ và phương hướng sản xuất kinh doanh 39
  2.1.3.2. Tình hình lao động và cung cấp vật tư 39
  2.1.3.3. Quy trình công nghệ sản xuất 40
  2.1.4. đặc điểm tổ chức công tác kế toán trong công ty 41
  2.1.4.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán 41
  2.1.4.2. Hình thức kế toán và chính sách kế toán của công ty . 42
  2.2. tình hình thực tế về tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty tnhh mtv in tài chính. . 44
  2.2.1. thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 44
  2.2.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 44
  2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất ở công ty . 45
  2.2.1.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở công ty TNHH MTV In Tài Chính 46
  2.2.1.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 46
  Bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ . 55
  TK 621 55
  2.2.1.3.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 58
  2.2.1.3.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung . 63
  2.2.1.4 Đánh giá sản phẩm dở dang 70
  2.2.1.5 Kế toán tính giá thành sản phẩm 71
  Chương 3: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty tnhh một thành viên in tài chính . 73
  3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty tnhh môt thành viên in tài chính. . 73
  3.1.1 những nguyên tắc chung trong việc hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. . 73
  3.1.2 đánh giá công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV IN TàI CHíNH . 75
  3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán CHI PHí Và TíNH GíA THàNH SảN PHẩM ở công ty tnhh mtv in tài chính . 78
  3.2.1 Về Tổ CHứC Kế TOáN . 78
  3.2.2 Về CÔNG TáC QUảN Lý NGUYÊN VậT LIệU TRựC TIếP . 78
  3.2.3 Về VIệC TRíCH TRƯớc tiền lương của công nhân sản xuất 80
  3.2.4 Về VIệC THựC HIệN CáC ĐịNH MứC Dự Toán chi phí sản xuất chung 82
  3.2.5 về việc trích trước chi phí sửa chữa tscđ 82
  kết luận . 85

  Lời mở đầu

  Trong điều kiện nền kinh tế thị trường đang phát triển ở nước ta hiện nay, để thích nghi với môi trường cạnh tranh và sự phát triển của nền kinh tế, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải quan tâm đến các vấn đề : sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, sản xuất như thế nào nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu thị trường, tiếp cận và chiếm lĩnh thị trường, hướng đến mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Để đưa ra các chiến lược và quyết định kinh doanh đúng đắn, các nhà quản trị cần nắm bắt thông tin kịp thời về nhu cầu thị trường cũng như thông tin về tình hình tài chính và năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình.
  Kế toán đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các công cụ quản lý nhằm cung cấp thông tin toàn diện về tình hình tài chính, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nhà quản trị doanh nghiệp. Trong đó, kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là một phần hành kế toán đặc biệt quan trọng. Chỉ tiêu chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là chỉ tiêu trọng yếu trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế phục vụ công tác quản lý, có ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định giá bán hợp lý có sức cạnh tranh trên thị trường và có quan hệ mật thiết với doanh thu và kết quả kinh doanh. Việc tổ chức khoa học, hợp lý phần hành kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành giúp nhà quản trị nắm bắt và quản lý kịp thời chi phí sản xuất phát sinh, trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Đây là một trong những điều kiện chủ yếu giúp doanh nghiệp nâng cao được sức cạnh tranh trên thị trường.
  Công ty TNHH MTV In Tài Chính là một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực in ấn và kinh doanh các thiết bị ngành in. Để tăng khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của thị trường thì công tác kế toán đặc biệt là công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải ngày càng hoàn thiện hơn.
  Nhận thức được tầm quan trọng đó, nên trong thời gian thực tập tại công ty TNHH MTV In Tài Chính, với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo_TS Trần Văn Hợi, cùng với sự giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo công ty cùng với các cô chú trong phòng kế toán của công ty, em đã đi sâu nghiên cứu và tìm hiểu và lựa chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV In Tài Chính.
  Ngoài lời mở đầu và kết luận, kết cấu luận văn của em gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH MTV In Tài Chính.
  Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH MTV In Tài Chính.
  Do trình độ hiểu biết cũng như thời gian thực tập có hạn nên bài viết không thể tránh khỏi còn nhiều thiếu sót vì vậy em rất mong được sự giúp đỡ các thầy cô giáo cũng như sự góp ý của bạn đọc để bài viết này được hoàn thiện hơn nữa.
  Luận văn có độ dài 93 trang


  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV In Tài Chính
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV In Tài Chính sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status