Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

  Thu's Miuu Thu's Miuu Đang Ngoại tuyến (296 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: Lí LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
  1.1.Sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 3
  1.1.1.Khái niệm hàng hóa và đặc điểm của hàng hóa. 3
  1.1.1.1.Khỏi niệm hàng húa. 3
  1.1.1.2. Đặc điểm của hàng hóa. 3
  1.1.2.Quỏ trỡnh bỏn hàng và xỏc định kết quả bán hàng. 3
  1.1.3. Yờu cầu quản lý quỏ trỡnh bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. 4
  1.1.4. Vai trũ, nhiệm vụ của kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bán hàng. 6
  1.1.4.1. Vai trũ của kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quẩ quả bỏn hàng. 6
  1.1.4.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 7
  1.2 Lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 8
  1.2.1. Các phương thức bán hàng. 8
  1.2.1.1 Bán hàng theo phương thức giao hàng trực tiếp. 8
  1.2.1.2 Bán hàng theo phương thức gửi bán. 9
  1.2.2 Kế toỏn doanh thu bỏn hàng và cỏc khoản giảm trừ doanh thu. 9
  1.2.2.1 Kế toỏn doanh thu bỏn hàng 9
  1.2.2.2 Kế toỏn cỏc khoản giảm trừ doanh thu. 14
  1.2.3 Kế toỏn giỏ vốn hàng bỏn. 16
  Trị giá vốn hàng bán là toàn bộ các chi phí liên quan đến quá trỡnh bỏn hàng, gồm 16
  có trị giá vốn của hàng xuất kho để bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phõn bổ cho hàng bỏn ra trong kỳ. 17
  1.2.3.1 Xác định trị giá vốn của hàng xuất kho để bán. 17
  1.2.4 Kế toỏn chi phớ bỏn hàng và chi phớ quản lý doanh nghiệp. 20
  1.2.4.1 Chi phớ bỏn hàng. 20
  (7a) 22
  1.2.4.2 Chi phớ quản lý doanh nghiệp. 23
  1.2.5 Kế toán xác định kết quả bán hàng. 24
  1.3 Hệ thống sổ kế toỏn và bỏo cỏo kế toỏn ỏp dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 25
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 26
  2.1.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh,quản lý sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex 26
  2.1.1.Qỳa trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty 26
  2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 28
  2.1.3. Tỡnh hỡnh tổ chức sản xuất kinh doanh 30
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 32
  2.2 Thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex. 38
  2.2.1 Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán. 38
  2.2.1.1 Phương thức bán hàng. 38
  2.2.1.2 Phương thức thanh toỏn. 39
  2.2.2 Các đối tượng quản lý liờn quan đến phần hành kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 39
  2.2.3 Kế toỏn doanh thu bỏn hàng và cỏc khoản giảm trừ doanh thu. 43
  2.2.3.1 Kế toỏn doanh thu bỏn hàng. 43
  2.2.3.2 Kế toỏn cỏc khoản giảm trừ doanh thu. 59
  2.2.4 Kế toỏn thuế GTGT phải nộp. 64
  2.2.5 Kế toỏn giỏ vốn hàng bỏn. 71
  2.2.6 Kế toỏn chi phớ bỏn hàng và chi phớ quản lý doanh nghiệp. 77
  2.2.7 Kế toán xác định kết quả bán hàng. 86
  CHƯƠNG 3: NHỮNG BIỆN PHÁP, PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 92
  3.1 Nhận xét đánh giá khái quát về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty. 92
  3.1.1 Nhận xột chung về cụng tỏc kế toỏn. 92
  3.1.2 Nhận xét về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex. 93
  3.1.2.1 Ưu điểm 94
  3.1.2.2 Những vấn đề cũn tồn tại. 96
  3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex. 98
  KẾT LUẬN 103

  Lời mở đầu

  Việt Nam gia nhập WTO là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, WTO với những cơ hội và thách thức đòi hỏi sự tìm tòi, năng động, sáng tạo của các doanh nghiệp.
  Quá trình sản xuất ngày càng phát triển đòi hỏi việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa càng trở nên cấp thiết. Vì bán hàng là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, đây là quá trình chuyển hóa vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hóa sang hình thái vốn tiền tệ hoặc vốn trong thanh toán. Vì vậy đẩy nhanh quá trình bán hàng đồng nghĩa với việc rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh, tăng vòng quay của vốn, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và để đáp ứng được yêu cầu quản lý sản phẩm hàng hóa thì công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng có vai trò rất quan trọng.
  Trong những năm gần đây, thị trường nước ngoài là một vấn đề nổi trội, vấn đề quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp thương mại. Từ khi thực hiện chính sách mở cửa Việt Nam đã thiết lập được nhiều mối quan hệ hợp tác thương mại với nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, hàng hóa của các nước cũng được nhập khẩu vào Việt Nam với khối lượng lớn nên công tác tiêu thụ hàng hóa càng trở nên quan trọng, cần hoàn thiện hơn.
  Xây dựng tổ chức hạch toán kế toán khoa học hợp lý là một trong những cơ sở cung cấp thông tin quan trọng nhất cho việc ra quyết định chỉ đạo, điều hành kinh doanh có hiệu quả. Công tác kế toán nói chung, hạch toán tiêu thụ hàng hóa nói riêng ở các doanh nghiệp đã được hoàn thiện dần xong mới chỉ đáp ứng được yêu cầu quản lý ở các doanh nghiệp với mức độ còn hạn chế. Bởi vậy, bổ xung và hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán nói chung , kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng nói riêng luôn là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex, em đã lựa chọn đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex “
  Ngoài phần mở đầu và kết luận luận văn của em gồm ba phần:
  Chương 1: Lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex.
  Chương 3: Những biện pháp, phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex.
  Do hiểu biết và thời gian còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu xót, em rất mong muốn nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo và bạn bè để em được hiểu biết nhiều hơn về vấn đề này.
  Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo Bùi Thị Thúy cùng Ban giám đốc, các phòng ban và đặc biệt là các anh chị trong phòng Tài chính kế toán của Công ty Cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này!

  Hà Nội, Tháng 4 Năm 2010.
  Sinh viên thực hiện.
  PHẠM THỊ HẠT
  CQ44/21.14
  Luận văn dài 121 trang

  Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status