Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Nam Lee International

  Thu's Miuu Thu's Miuu Đang Ngoại tuyến (296 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Nam Lee International

  MỤC LỤC
  Lời nói đầu
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN 1
  TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1
  1.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 1
  1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 1
  1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 1
  1.1.1.2. Khái niệm giá thành sản phẩm 2
  1.1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 2
  1.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
  1.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 4
  1.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh căn cứ vào nội dung, tính chất kinh tế của chi phí 4
  1.2.1.2. Phân loại chi phí theo mục đích và công dụng của chi phí 5
  1.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo khả năng quy nạp chi phí vào các đối tượng kế toán chi phí. 6
  1.2.1.4. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí và khối lượng hoạt động 6
  1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 7
  1.2.2.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành 7
  1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi chi phí trong giá thành 7
  1.3. NỘI DUNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 8
  1.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 9
  1.3.2.1. Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp 9
  1.3.2.2. Phương pháp tập hợp và phân bổ gián tiếp 9
  1.3.3. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất 10
  1.3.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 10
  1.3.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 12
  1.3.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 14
  1.3.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 15
  1.3.3.4.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 16
  1.4. ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM LÀM DỞ 17
  1.4.1. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 18
  1.4.2. Đánh giá sản phẩm làm dở theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 19
  1.4.3. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí định mức: 21
  1.5. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 21
  1.5.1. Đối tượng tính giá thành 21
  1.5.2. Phương pháp tính giá thành 22
  1.5.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 22
  1.5.2.2. Phương pháp tính giá thành hệ số 23
  1.5.2.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 24
  1.6. SỔ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 25
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NAM LEE INTERNATIONAL 27
  2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NAM LEE INTERNATIONAL 27
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 27
  2.1.1.1. Sự ra đời của công ty 27
  2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Nam Lee International 29
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình sản xuất kinh doanh của công ty 29
  2.1.3. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 32
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 33
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 33
  2.1.4.2. Chính sách kế toán tại công ty: 35
  2.2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH NAM LEE INTERNATIONAL 37
  2.2.1.Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Nam Lee International 37
  2.2.1.1.Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Nam Lee International 37
  2.2.1.2.Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Nam Lee International 38
  2.2.2.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí cho từng khoản mục 39
  2.2.2.1.Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 39
  2.2.2.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 48
  2.2.2.3. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung 57
  2.2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 73
  2.4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH NAM LEE INTERNATIONAL 76
  2.4.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành tại công ty 77
  2.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Nam Lee International 77
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NAM LEE INTERNATIONAL 83
  3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NAM LEE INTERNATIONAL 83
  3.1.1. Những thành tựu và ưu điểm cơ bản 83
  3.1.2. Những mặt hạn chế trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất sản phẩm ở Công ty TNHH Nam Lee Iternational 85
  3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NAM LEE INTERNATIONAL 87
  KẾT LUẬN
  CHƯƠNG I
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN
  TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
  1.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.
  1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
  Để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải tiêu dùng các yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động để tạo ra các sản phẩm, công việc, lao vụ nhất định nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của xã hội. Sự tiêu hao các yếu tố này trong quá trình sản xuất kinh doanh đã tạo ra các chi phí tương ứng, đó là chi phí về tư liệu lao động, chi phí về đối tượng lao động và chi phí về lao động sống. Các loại chi phí này phát sinh một cách liên tục trong quá trình sản xuất kinh doanh, và vận động, thay đổi một cách liên tục trong quá trình tái sản xuất.
  Từ sự phân tích trên đây chúng ta có thể thấy: Chi phí sản xuất là toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp bỏ ra trong kỳ dùng vào sản xuất sản phẩm được biểu hiện bằng tiền.
  Xét về mặt thực chất thì chi phí sản xuất kinh doanh là sự chuyển dịch vốn của doanh nghiệp vào đối tượng tính giá thành nhất định, nó là vốn của doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy, việc nắm đúng bản chất chi phí, xác định đúng chi phí phát sinh sẽ là tiền đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công việc này đòi hỏi sự nghiêm túc của người làm kế toán.

  1.1.1.2. Khái niệm giá thành sản phẩm
  Xuất phát từ mục đích và nguyên tắc kinh doanh trong nền kinh tế thị trường thì các doanh nghiệp luôn quan tâm đến hiệu quả mà sản phẩm mang lại khi nó được tạo ra. Vì vậy, để quản lý có hiệu quả và kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của mình doanh nghiệp luôn cần biết số chi phí đã chi ra cho từng loại hoạt động, từng loại sản phẩm, dịch vụ là bao nhiêu; số chi phí đã chi ra đã cấu thành trong số sản phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành là bao nhiêu, tỷ trọng từng loại chi phí, khả năng hạ thấp các loại chi phí này ? Chỉ tiêu thỏa mãn được những thông tin mang các nội dung trên chính là giá thành sản phẩm.
  Giá thành sản xuất sản phẩm bao gồm những chi phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí khác được dùng để sản xuất hoàn thành một khối lượng sản phẩm, lao vụ, dịch vụ nhất định.
  Giá thành là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết quả sử dụng các loại tài sản trong quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như tính đúng đắn của các giải pháp quản lý mà doanh nghiệp đã thực hiện nhằm mục đích giảm chi phí, hạ giá thành, tăng lợi nhuận.
  .
  Luận văn này có độ dài 102 trang
  .

  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Nam Lee International
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Nam Lee International sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status