Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Xây lắp và Dịch vụ Kỹ thuật

  Thu's Miuu Thu's Miuu Đang Ngoại tuyến (296 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Xây lắp và Dịch vụ Kỹ thuật

  Phần mở đầu
  1.Sự cần thiết của đề tài
  Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền sản xuất xã hội. Nền sản xuất xã hội càng phát triển kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế của nhà nước và của doanh nghiệp. Để điều hành quản lý được toàn bộ hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp một cách có hiệu quả cao nhất, các nhà doanh nghiệp phải nắm bắt kịp thời, chính xác các thông tin kinh tế về các hoạt động đó, bao gồm "chi phí đầu vào" và "kết quả đầu ra".
  Thực tế trong những năm qua cho thấy cùng với quá trình đổi mới đi lên của nền kinh tế đất nước cơ chế quản lý kinh tế cũng có sự đổi mới sâu sắc và toàn diện. Vấn đề quản lý kinh tế trong lĩnh vực XDCB là một vấn đề rất được chú ý trong giai đoạn hiện nay vì chúng ta biết rằng XDCB là ngành sản xuất vật chất độc lập giữ vị trí quan trọng, nó tạo nên cơ sở vật chất cho xã hội, tăng tiềm lực kinh tế quốc dân và quốc phòng của đất nước. Vì vậy, một bộ phận lớn của thu nhập quốc dân nói chung và quỹ tích luỹ nói riêng cùng với vốn đầu tư từ nước ngoài được sử dụng trong lĩnh vực đầu tư XDCB. Bên cạnh đó XDCB luôn là một lỗ hổng lớn làm thất thoát tài sản của Nhà nước. Vì vậy để làm tốt công tác quản lý kinh tế trong các doanh nghiệp xây dựng thì công tác hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành là yêu cầu thiết thực và là vấn đề được đặc biệt quan tâm trong điều kiện hiện nay.
  Chi phí sản xuất là cơ sở tạo nên giá thành sản phẩm, hạch toán đúng, hợp lý và chính xác chi phí sản xuất và tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí, giá thành, góp phần quản lý tài sản vật tư, lao động tiền vốn tiết kiệm, có hiệu quả. Mặt khác tạo điều kiện và có biện pháp để các doanh nghiệp phấn đấu hạ thấp giá thành sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm, đó là một trong những điều kiện quan trọng để thị trường chấp nhận sản phẩm của doanh nghiệp, sản phẩm của doanh nghiệp có điều kiện cạnh tranh với sản phẩm các doanh nghiệp khác.
  Công tác hạch toán kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm còn cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý ở doanh nghiệp, nó có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý kinh tế, tài chính, tình hình thực hiện chính sách chế độ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Ngày nay công tác hạch toán chi phí sản xuất được các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đặc biệt quan tâm và được coi là một công cụ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý và điều hành sản xuất của mỗi doanh nghiệp.
  Qua quá trình tìm hiểu về mặt lý luận và thực tiễn tại Công ty Xây lắp và dịch vụ kỹ thuật COMA 15 – Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng, em đã nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề quản lý kinh tế trong các doanh nghiệp và em xin chọn đề tài : Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Xây lắp và Dịch vụ Kỹ thuật.

  2.Mục đích nghiên cứu
  Sự hỗ trợ của công tác hoạch toán kế toán trong doanh nghiệp là hết sức cần thiết bởi hạch toán kế toán là công cụ có vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác kế toán, đặc biệt là công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp sẽ hạn chế được những thất thoát, lãng phí,góp phần quản lý tài sản vật tư, lao động tiền vốn tiết kiệm, có hiệu quả. Mặt khác tạo điều kiện và có biện pháp để các doanh nghiệp phấn đấu hạ thấp giá thành sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm, đó là một trong những điều kiện quan trọng để thị trường chấp nhận sản phẩm của doanh nghiệp, sản phẩm của doanh nghiệp có điều kiện cạnh tranh với sản phẩm các doanh nghiệp khác,tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai.

  3.Đối tượng,phạm vi và phương pháp nghiên cứu.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm cùng với quá trình tìm hiểu về mặt lý luận và thực tiễn tại Công ty Xây lắp và dịch vụ kỹ thuật COMA 15 – Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng, em đã chọn đề tài : Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Xây lắp và Dịch vụ Kỹ thuật.
  Hạch toán kế toán là khoa học kinh tế, có đối tượng nghiên cụ thể mà ở đây đối tượng nghiên cứu là kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Do vậy phương pháp nghiên cứu trong bài Luận văn áp dụng là phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và phương pháp tìm hiểu thực tế tại công ty.
  4.Kết cấu và nội dung chính của đề tài.
  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận,đề tài có kết cấu ba chương như sau:
  Chương 1: Lý luận cơ bản về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở doanh nghiệp xây dựng.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Công ty Xây lắp và Dịch vụ Kỹ thuật.
  Chương 3: Những biện pháp,phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp và dịch vụ kỹ thuật.
  Chương 1:
  Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở doanh nghiệp xây dựng.
  1.1 Sự cần thiết tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp
  1.1.1 Khái niệm, bản chất của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  Đối với một doanh nghiệp,để có thể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dều phải có đủ ba yếu tố cơ bản là Tư liệu lao động,đối tượng lao động và sức lao động.Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp ba yếu tố đó để tạo ra các loại sản phẩm,lao vụ và dịch vụ.Sự tiêu hao các yếu tố này trong quá trình sản xuất kinh doanh đã tạo ra các chi phí tương ứng.Các loại chi phí này phát sinh một cách thường xuyên trong quá trình sản xuất kinh doanh,nó luôn luôn vận động,thay đổi trong quá trình tái sản xuất.Do vậy để quản lý chi phí một cách có hiệu quả chúng ta phải nắm vững được bản chất của các loại chi phí phát sinh trong doanh nghiệp.
  Chi phí sản xuất là sự biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống,lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong kỳ dùng vào sản xuất sản phẩm.
  Xét về thực chất thì chi phí sản xuất kinh doanh là sự chuyển dịch vốn của doanh nghiệp vào đối tượng tính giá nhất định,nó là vón của doanh nghiệp bỏ vào quá trình sản xuất kinh doanh.Vì vậy,để quản lý có hiệu quả và kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình,doanh nghiệp luôn cần biết số chi phí đã chi ra cho từng loại hoạt động,sản phẩm,dịch vụ là bao nhiêu,số chi phí đã chi ra đã cấu thành trong số sản phẩm,lao vụ,dịch vụ hoàn thành là bao nhiêu,tỷ trọng từng loại chi phí,khả năng hạ thấp các loại chi phí này Chỉ tiêu thỏa mãn được những thông tin mang những nội dung trên chính là giá thành sản phẩm.
  Giá thành sản xuất sản phẩm được xác định bao gồm những chi phí về lao động sống,lao động vật hóa và các chi phí khác được dùng để sản xuất hoàn thành một khối lượng sản phẩm,lao vụ,dịch vụ nhất định.
  Trong hệ thống các chỉ tiêu quản lý của doanh nghiệp,giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả sử dụng các loại tài sản trong quá trình sản xuất kinh doanh và tính đúng đắn cua những giải pháp quản lý mà doanh nghiệp đã thực hiện nhằm mục đích hạ thấp chi phí,nâng cao lợi nhuận.
  Về mặt bản chất,chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm là biểu hiện hai mặt của quá trình sản xuất kinh doanh.Chúng giống nhau về chất vì đều cùng biểu hiện bằng tiền những hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra nhưng khác nhau về mặt lượng.Khi nói đến chi phí sản xuất là giới hạn cho chúng một thời kỳ nhât định,không phân biệt cho loại sản phẩm nào,đã hoàn thành hay chưa.Còn khi nói đến giá thành sản xuất sản phẩm là xác định một lượng chi phí sản xuất nhất định,tính cho một đại lượng kết quả hoàn thành nhất định.
  Trên góc độ hoạt động,quá trình sản xuất là một quá trình hoạt động liên tục còn việc tính giá thành sản phẩm thì lại mang tính chất chu kỳ.Mặt khác,giá thành sản phẩm mang tính chủ quan,việc giới hạn chi phí vào tính giá thành sản phẩm gồm những chi phí nào còn tùy thuộc vào quan điểm tính toán,xác định chi phí,doanh thu và kết quả cúng như quy định của chế độ quản lý kinh tế tài chính và chế độ kế toán hiện hành.
  1. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

  Xuất phát từ những đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản và sản phẩm xây lắp trên làm cho việc quản lý đầu tư xây dựng là một quá trình khó khăn, phức tạp hơn những ngành sản xuất vật chất khác.
  Trong điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, Chính phủ đã nêu rõ:
  1- Công tác quản lý đầu tư và xây dựng phải bảo đảm đúng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ theo định hướng XHCN. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
  2- Huy động và sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn vốn đầu tư trong nước cũng như của nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Khai thác tốt tài nguyên, tiềm năng lao động, đất đai và mọi tiềm lực khác, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái, chống mọi hành vi tham ô, lãng phí trong hoạt động đầu tư và xây dựng.
  3- Xây dựng theo qui hoạch kiến trúc và thiết kế kỹ thuật được duyệt, đảm bảo bền vững mỹ quan. Thực hiện cạnh tranh trong xây dựng nhằm áp dụng công nghệ tiên tiến, bảo đảm chất lượng và thời hạn, xây dựng với chi phí hợp lý và thực hiện bảo hành công trình (Trích: Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng - ban hành kèm theo Nghị Định số 42 ngày 16/07/1996 của Chính phủ).
  Mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp hiện nay muốn tồn tại và phát triển được thì phải đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi. Muốn thực hiện được mục tiêu thì đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng cường công tác quản lý kinh tế mà trọng tâm đó là quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp, đó là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng luôn được các nhà quản lý quan tâm, nó phản ánh chất lượng lao động sản xuất của doanh nghiệp. Thông qua những thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp do kế toán cung cấp, những người quản lý doanh nghiệp nắm được chi phí sản xuất và giá thành thực tế của từng công trình, hạng mục công trình cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để phân tích đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí, tình hình sử dụng tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành để có những quyết định quản lý thích hợp. Từ đó đòi hỏi công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải đảm bảo những yêu cầu chủ yếu sau:
  - Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí, đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm khoa học, hợp lý.
  - Tính đơn chiếc của sản phẩm xây lắp đòi hỏi phải có sự tổ chức quản lý thi công phù hợp với mỗi công trình cụ thể thì hoạt động sản xuất kinh doanh mới đạt hiệu quả cao và sản xuất diễn ra liên tục.
  - Ghi chép tính toán, phản ánh đầy đủ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của hoạt động xây lắp, xác định hiệu quả của từng phần và toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  - Tổ chức tập hợp chi phí và phân bổ từng loại chi phí theo đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đã xác định bằng phương pháp đã chọn, cung cấp kịp thời các thông tin, số liệu tổng hợp về các khoản mục chi phí sản xuất và các yếu tố chi phí qui định, xác định đúng đắn chi phí phân bổ cho các sản phẩm dở dang cuối kỳ. Do mỗi công trình có đặc điểm riêng như vậy nên chi phí sản xuất phát sinh ở mỗi công trình cùng khác nhau việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải làm cho từng công trình riêng biệt.
  -Sản phẩm xây lắp có giá trị lớn, có thời gian thi công tương đối dài, có công trình thời gian thi công kéo dài hàng chục năm. Trong thời gian thi công chưa tạo ra sản phẩm nhưng lại hao phí nhiều chi phí. Vì vậy, khi lập kế hoạch xây dựng cần cân nhắc thận trọng, xem xét các yếu tố đầu vào, vật tư, tiền vốn, nhân côngvà phải quản lý thi công chặt chẽ để tiết kiệm chi phí xong vẫn phải đảm bảo chất lượng công trình.
  - Do thời gian thi công dài nên kỳ tính giá thành sản phẩm không xác định bằng tháng, quý mà được xác định theo thời điểm bàn giao thanh toán theo giai đoạn quy ước. Xác định đúng đắn đối tượng tính giá thành sản phẩm sẽ giúp cho việc quản lý sản xuất thi công và sử dụng đồng loạt hiệu quả vốn đạt kết quả cao. Thêm nữa, sản phẩm xây lắp có thời gian sử dụng dài nếu như quản lý sản xuất, thi công không tốt dẫn đến chất lượng sản phẩm không đảm bảo phá đi làm lại rất tốn kém. Vì vậy, kiểm tra giám sát chất lượng công trình thường xuyên là rất cần thiết.
  - Vận dụng phương pháp tính giá thành thích hợp để tính toán giá thành sản phẩm xây lắp theo đúng các khoản mục qui định và kỳ tính giá thành đã xác định.
  - Định kỳ cung cấp các báo cáo về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cho lãnh đạo doanh nghiệp, tiến hành phân tích các định mức chi phí, dự toán, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành và kế hoạch hạ giá thành sản phẩm, phát hiện kịp thời khả năng tiềm tàng, đề xuất các biện pháp thích hợp để phấn đấu không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm.
  1.1.3 Vai trò và nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
  1. Vai trò

  Chi phí và giá thành sản phẩm là các chỉ tiêu quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp và có mối quan hệ mật thiết với doanh thu, kết quả (lãi, lỗ) hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy được chủ doanh nghiệp rất quan tâm.
  Tổ chức kế toán chi phí, tính giá thành sản phẩm một cách khoa học, hợp lý và đúng đắn có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí phát sinh ở doanh nghiệp, ở từng bộ phận, từng đối tượng, góp phần tăng cường quản lý tài sản, vật tư lao động, tiền vốn một cách tiết kiệm, có hiệu quả. Mặt khác tạo điều kiện phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Đó là một trong những điều kiện quan trọng tạo cho doanh nghiệp một ưu thế cạnh tranh.
  Mặt khác, giá thành sản phẩm còn là cơ sở để định giá bán sản phẩm, là cơ sở để đánh giá hạch toán kinh tế nội bộ, phân tích chi phí, đồng thời còn là căn cứ để xác định kết quả kinh doanh.
  1. Nhiệm vụ

  Để tổ chức tốt kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành ở doanh nghiệp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
  • Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.
  • Tổ chức vận dụng các tài khoản kế toán để hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phù hợp với phương pháp kế toán doanh nghiệp đã lựa chọn.
  • Tổ chức tập hợp, kết chuyển hoặc phân bổ chi phí theo đúng đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đã xác định, theo các yếu tố chi phí và khoản mục giá thành.
  • Lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố (trên thuyết minh báo cáo tài chính); định kỳ tổ chức phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp.
  • Tổ chức kiểm kê và đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang khoa học, hợp lý, xác định giá thành và hạch toán giá thành sản phẩm hoàn thành XD trong kỳ một cách đầy đủ và chính xác.

  Như vậy,việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp là hết sức cần thiết nhằm giúp cho việc quản lý chi phí có hiệu quả và tiến tới mục tiêu hạ giá thành sản phẩm,đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.
  .

  Luận văn này có độ dài 123 trang

  .

  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Xây lắp và Dịch vụ Kỹ thuật
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Xây lắp và Dịch vụ Kỹ thuật sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status