Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở huyện hà trung, tỉnh thanh hoá

  W
  Vipwebtailieu.org_16 webtailieu.org_16 Đang Ngoại tuyến (97 tài liệu)
  Registered Users
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở huyện hà trung, tỉnh thanh hoá

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Trong công cuộc đổi mới đất nước, đổi mới giáo dục, Đảng và Nhà nước ta đã đưề ra những phương hướng, chủ trương, chính sách để phát triển sự nghiệp giáo dục. Hiện nay, nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới quản lý giáo dục (QLGD) là đổi mới quản lý chất lượng giáo dục. Muốn vậy, vấn đề có tính quyết định là xây dựng, hoàn thiện hệ thống các chuẩn mực giáo dục và đưa vào thực hiện trong thực tế.
  Những quan điểm và phương hướng cơ bản về phát triển giáo dục đã
  được xác định từ Đại hội IX. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X tiếp tục khẳng định và phát triển những quan điểm và phương hướng ấy, trong đó nhấn mạnh các vấn đề về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, hoàn thiện hệ thống trường lớp và hệ thống QLGD, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa giáo dục, thực hiện công bằng trong giáo dục và xây dựng xã hội học tập, xác định rõ vai trò nòng cốt của đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục.
  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ Xđã chỉ rõ: “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam”. [19,95].
  Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương khóa IX cũng đã khẳng
  định: “Phấn đấu đến năm 2015 tất cả các trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia”. [17, 44- 45].
  Luật Giáo dục (2005) có qui định: “Phát triển giáo dục phải gắn với nhucầu phát triển kinh tế – xã hội, tiến bộ khoa học, công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá”. [24, 12].
  Muốn thực hiện được các yêu cầu, nhiệm vụ trên đây thì ngành giáo dụccần phải xây dựng được một hệ thống các nhà trường có đầy đủ điều kiện
  nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ . Các nhà trường trung học cơ sở (THCS) cần đạt tới những tiêu chuẩn cần thiết để đảm bảo chất lượng, hiệu quả giáo dục theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đưa giáo dục Việt Nam hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới.
  Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, ngành giáo dục đã ban hành nhiều văn bản pháp qui để đưa vào thực hiện. Đó là:
  - Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng BộGiáo dục và đào tạo (GD&ĐT) ban hành “Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học”.
  - “Qui chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông
  và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia” ban hành kèm
  theo Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ GD&ĐT.
  Tiếp theo đó là việc xây dựng và ban hành các chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học, chuẩn hiệu trưởng trường trung học Các văn bản này sẽ tạo thành một hệ thống các qui định làm cơ sở cho việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục.
  Như vậy, xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia là quá trình xuất
  phát từ thực tế của vấn đề thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và đã được Bộ GD&ĐT chỉ đạo cụ thể, chủ trương xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia của Bộ Giáo dục và đào tạo đã được các cấp QLGD, các nhà trường THCS, THPT trong toàn quốc hưởng ứng và trở thành một phong trào, một nhiệm vụ chính trị của các nhà trường đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.
  Công tác xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia ở tỉnh Thanh Hoá nói chung và ở huyện Hà Trung nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.Tại đây đã có những bài học kinh nghiệm của các đơn vị đã đón nhậndanh hiệu trường THCS đạt chuẩn quốc gia, nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Để tìm kiếm những giải pháp phù hợp, khả thi, khắc phục những khó khăn, hạn chế, cùng với các trường trung học cơ sở phấn đấu vươn lên, chúng tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: “ Xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp. Chúng tôi hy vọng rằng, những kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần hạn chế và khắc phục những khó khăn, tồn tại; những giải pháp được đề xuất sẽ giúp cho các cán bộ QLGD tham khảo thêm, nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề có tính lý luận, những chủ trương , đường lối của Đảng, những qui định của hệ thống văn bản pháp luật, pháp qui về giáo dục THCS, thông qua việc nghiên cứu, điều tra, khảo sát thực tế mà đúc rút kinh nghiệm, tìm ra một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
  3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  3.1. Khách thể nghiên cứu:
  Khách thể nghiên cứu của đề tài là công tác xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia theo định hướng của Đảng, theo các tiêu chuẩn đã qui định của Nhà nước và của ngành.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là một số giải pháp xây dựng trườngTHCS đạt chuẩn quốc gia ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.
  4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
  Nếu áp dụng một cách đồng bộ một số giải pháp mà đề tài đã đề xuất dựa trên những tiêu chuẩn của trường THCS đạt chuẩn quốc gia và điều kiện thực tế của địa phương thì có thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường THCS đạtchuẩn quốc gia ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.
  5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia, một số giải pháp xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia theo nội dung của “Qui chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia”. ” ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trong phạm vi giáo dục THCS ở địa phương.
  6. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
  Để đạt được những mục đích nghiên cứu đã đề ra, đề tài có những nhiệm vụ nghiên cứu sau đây:
  - Về mặt lý luận: nêu và làm rõ những vấn đề lý luận liên quan tới nộidung nghiên cứu, đó là những khái niệm, nội dung các quy định về giáo dục THCS, trường THCS trong hệ thống giáo dục quốc dân, xác định hành lang pháp lý các tiêu chuẩn về xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia.
  - Về mặt thực tiễn: khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng công tác xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia ở địa bàn nghiên cứu về những thành tựu, những yếu kém và nguyên nhân, từ đó đề xuất một số giải pháp xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
  7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Đề tài được nghiên cứu bằng các phương pháp sau đây:
  7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh các tài liệu khoa học, các văn kiện của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy định của ngành có liên quan đến hoạt động xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia.
  7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
  - Điều tra, khảo sát thực tế bằng các phiếu hỏi, thu thập thông tin, xử lý số liệu.
  - Phỏng vấn trực tiếp, tham khảo ý kiến chuyên gia.
  - Nghiên cứu thực tế, tổng kết kinh nghiệm các trường THCS đã đạt chuẩn quốc gia ở địa phương.
  7.3. Phương pháp hỗ trợ: Thống kế toán học
  8. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN
  8.1. Luận văn góp phần làm sáng tỏ về mặt lý luận của vấn đề xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia.
  8.2. Đúc rút kinh nghiệm, xây dựng một số giải pháp cụ thể, có tính khả thi đểxây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia từ thực trạng của địa bàn nghiên cứu.
  9. CẤU TRÖC CỦA LUẬN VĂN.
  PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU PHẦN THỨ HAI : NỘI DUNG
  Chương 1. Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của xây dựng trườngTHCS đạt chuẩn quốc gia.
  Chương 2. Thực trạng xây dựng các trường THCS ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá theo 5 tiêu chuẩn của trường THCS đạt chuẩn quốc gia.
  Chương 3: Một số giải pháp xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc giaở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
  PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ PHẦN PHỤ LỤC
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  MỤC LỤC
  Trang

  1. Lý do chọn đề tài. 1
  2. Mục đích nghiên cứu. 3
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. . 3
  4. Giả thuyết khoa học. 3
  5. Phạm vi nghiên cứu 4
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu. . 4
  7. Phương pháp nghiên cứu. 4
  8. Đóng góp của luận văn. . 5
  9. Cấu trúc của luận văn. . 5
  PHẦN NỘI DUNG
  Chương 1: Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của xây dựng trường THCS
  đạt chuẩn quốc gia. . 6
  1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu. 6
  1.2. Cơ sở khoa học của việc chuẩn hóa . 12
  1.3. Giáo dục THCS trong hệ thống giáo dục quốc dân. 14
  1.4. Những tiêu chuẩn của trường THCS đạt chuẩn quốc gia. . 25
  Chương 2: Thực trạng xây dựng các trường THCS huyện Hà Trung
  theo 5 tiêu chuẩn của trường THCS đạt chuẩn quốc gia. . 32
  2.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội huyện Hà Trung . 33
  2.2. Tình hình giáo dục trên địa bàn huyện Hà Trung. . 34
  2.3. Quá trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia ở huyện Hà
  Trung .

  39
  2.4. Thực trạng các trường THCS huyện Hà Trung theo 5 tiêu chuẩn
  của trường THCS đạt chuẩn quốc gia. 40
  Chương3: Một số giải pháp xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia
  ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. . 56
  3.1. Nguyên tắc lựa chọn các giải pháp. . 56
  3.2. Một số giải pháp xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia ở
  huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. 57
  3.3. Khảo sát tính khả thi và tính cần thiết của các giải pháp. 99
  PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 103
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 107
  PHẦN PHỤ LỤC. . 110

  Xem Thêm: Xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở huyện hà trung, tỉnh thanh hoá
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở huyện hà trung, tỉnh thanh hoá sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status