Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp phối hợp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thpt của bch công đoàn giáo dục Quảng Ninh

  W
  Vipwebtailieu.org_16 webtailieu.org_16 Đang Ngoại tuyến (97 tài liệu)
  Registered Users
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp phối hợp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thpt của bch công đoàn giáo dục Quảng Ninh

  MỞ ĐẦU


  Ngày nay, mọi quốc gia trên thế giới đều nhận thức được vai trò then chốt của giáo dục và đào tạo trong việc xây dựng chiến lược con người nhằm củng cố an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội, phát triển đất nước.
  Ở Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH được thông qua tại Đại hội VII của Đảng đã xác định: “Giáo dục và đào tạo cùng khoa học và công nghệ, phải được xem là quốc sách hàng đầu”. Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành trung ương khoá VIII đã khẳng định: Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là “ khâu đột phá” của thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ mục tiêu là "Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao". Để thực hiện được mục tiêu đó phải đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam làm cho giáo dục và đào tạo cùng khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu.
  Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, có sự biến đổi nhảy vọt về trình độ khoa học công nghệ và cơ sở vật chất kỹ thuật. Giáo dục - Đào tạo đang có nhiều cơ hội, đồng thời cũng phải đối mặt với những thách thức mới. Ngành Giáo dục - Đào tạo của cả nước nói chung và của từng tỉnh, thành phố nói riêng phải tìm ra phương hướng và giải pháp để đạt mục đích nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Để đáp ứng những biến đổi to lớn không ngừng xảy ra trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hoá và xã hội.v.v vai trò và chức năng của người giáo viên càngnặng nề hơn. Điều 15 Luật Giáo dục 2005 đã chỉ rõ: “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục”.
  Từ yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay, hoạt động của giáo viên các trường THPT phải hướng tới giúp học sinh học tập tích cực, chủ động. sáng tạo, từ bỏ thói quen học tập thụ động, ghi nhớ máy móc; Phải đổi mới các hình thức tổ chức dạy học, chuyển từ dạy học hướng vào người dạy sang dạy học hướng vào người học (người học là trung tâm, là chủ thể nhận thức và hành động), dạy học theo nhóm, hoặc tương tác giữa các cá nhân; Đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học, làm cho việc học trở nên sinh động, thân thiện; Gắn việc học tập trong sách vở và nhà trường với cuộc sống thực tiễn, kinh nghiệm sống của cá nhân người học, giúp cho học sinh vận dụng kiến thức đã học ở THPT tiếp tục học cao hơn hoặc để lao động sản xuất. Yêu cầu đổi mớí trong giáo dục THPT hiện nay là việc làm hết sức quan trọng, phải được thực hiện thường xuyên có hiệu quả thiết thực. Ở Quảng Ninh, mặc dù đội ngũ giáo viên cơ bản đạt chuẩn trình độ đào tạo song việc bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp GD & ĐT ở tỉnh Quảng Ninh còn có hạn chế như: Quy trình quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên chưa thực hiện chặt chẽ, mang tính hình thức; Chưa nắm hết nhu cầu của giáo viên trong việc bỗi dưỡng; Cách đánh giá kết quả bồi dưỡng giáo viên chưa sát và chưa tạo động lực để thúc đẩy giáo viên tích cực học tập nâng cao chất lượng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Giữa cơ quan quản lý chuyên môn và các đoàn thể mà cụ thể là tổ chức Công đoàn chưa có sự phối hợp chặt chẽ và còn nhiều bất cập vì vậy hiệu quả bồi dưỡng giáo viên chưa cao.
  Với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam được quy định tại Điều 10- Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, tại Luật Công đoàn Việt Nam; với chức năng của tổ chức Công đoàn ngành nghề và với yêu cầu đối mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn Giáo dục, Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh thấy cần thiết phải tham gia quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 40 CT/ TW của Ban Bí thư về "Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục" của tỉnh Quảng Ninh.
  Với lý do trên, tôi chọn đề tài "Biện pháp phối hợp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông của BCH Công đoàn giáo dục tỉnh Quảng Ninh" nhằm đề xuất các biện pháp có tính khả thi góp phần cùng Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý có hiệu quả hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  2. Mục đích nghiên cứu.

  Đề xuất các biện pháp có tính khả thi để Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh tham gia với Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

  a. Khách thể nghiên cứu:

  Hoạt động phối hợp của Ban chấp hành Công đoàn ngành với Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý toàn ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh.
  b. Đối tượng nghiên cứu:

  Các biện pháp phối hợp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh.
  4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu

  a. Giới hạn về chủ thể:  Các biện pháp đề xuất dành cho Ban Chấp hành công đoàn giáo dục cấp tỉnh phối hợp với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THPT của tỉnh Quảng Ninh.
  b. Giới hạn nội dung nghiên cứu:

  Việc bồi dưỡng giáo viên có hai khía cạnh chủ yếu: phẩm chất và năng lực. Do điều kiện hạn chế, tác giả luận văn chỉ tập trung nghiên cứu quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông.
  c. Giới hạn thời gian: Các số liệu khảo sát thu thập từ năm học 2007-2008 đến 2009- 2010.

  5. Giả thuyết khoa học

  Trong việc phối hợp với Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông, nếu Ban chấp hành Công đoàn giáo dục tỉnh sử dụng các biện pháp theo tinh thần:
  - Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn và với cơchế phối hợp hợp lý với Lãnh đạo Sở,

  - Phù hợp với tinh thần chỉ đạo của các cấp quản lý,

  - Phù hợp với đặc điểm của đội ngũ giáo viên THPTthì sẽ góp phần nâng cao trình độ của giáo viên THPT trên địa bàn tỉnh.

  6. Nhiệm vụ nghiên cứu

  - Nghiên cứu lý luận: Nêu được những thành tựu nghiên cứu và chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên; Phân tích làm rõ nội hàm một số khái niệm liên quan cũng như chức năng của Công đoàn giáo dục; Đặc điểm hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THPT, quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, v.v
  - Nghiên cứu thực tiễn: Đánh giá đúng thực trạng phối hợp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông của Công đoàn Giáo dục Quảng Ninh trong 3 năm qua.

  - Đề xuất biện pháp của Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh phối hợp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông.
  - Khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi của các biện pháp đề xuất.

  7. Phương pháp nghiên cứu

  - Nghiên cứu lý luận : Tìm hiểu, phân tích các văn bản, tài liệu có liên quan như: Văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, quy định phối kết hợp hoạt động giữa Sở GD &ĐT và Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh.
  - Nghiên cứu thực tiễn: Điều tra, khảo sát, hỏi ý kiến chuyên gia, tổng kết kinh nghiệm qua quá trình triển khai nghiên cứu.
  - Phương pháp chuyên gia: Lấy ý kiến các nhà quản lý có kinh nghiệm, các nhà nghiên cứu về nội dung luận văn.
  - Sử dụng thống kê toán học xử lý kết quả điều tra.

  8. Cấu trúc luận văn

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được trình bày trong 3 chương như sau:

  - Chương 1: Cơ sở lý luận của việc Công đoàn phối hợp quản lý hoạt

  động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông.

  - Chương 2: Thực trạng công đoàn phối hợp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông trong tỉnh Quảng Ninh.
  - Chương 3: Đề xuất các biện pháp của Ban Chấp hành công đoàn giáo dục tỉnh phối hợp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông.
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ


  Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông; nghiên cứu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu hoạt động Công đoàn ngành Giáo dục trong tình hình hiện nay; nghiên cứu thực trạng phối hợp giữa Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh với Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh để quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THPT, tác giả đề tài đưa ra 7 biện pháp giải quyết có ý nghĩa giải quyết các vấn đề đang vướng mắc về cơ chế thực hiện, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện nhằm mục đích chung là phối hợp quản lý nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên THPT.
  Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên và CBQL là biện pháp then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục. Trong các trường THPT, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên là một biện pháp đột phá để nâng cao chất lượng hoạt động dạy học, giáo dục biến mục tiêu giáo dục thành hiện thực. Các biện pháp quản lý, phối hợp quản lý hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên có thể coi như là một nội dung cơ bản trong hoạt động quản lý của các nhà lãnh đạo trong ngành Giáo dục. Việc đề xuất các biện pháp phối hợp giữa Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh và Sở GD&ĐT quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong tìnhhình hiện nay là cần thiết, nhận được sự đồng thuận của đông đảo giáo viên, cán bộ quản lý trong các trường và lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh.
  Nếu các giải pháp đã đề xuất trong luận văn được Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh và Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh áp dụng, cũng như có sự vận dụng có hiệu quả của các trường THPT trong tỉnh thì chắc chắn rằng nó sẽ đóng góp nhiều vào việc nâng cao chất lượng giáo dục THPT trên địa bàn toàn tỉnh.
  II. Khuyến nghị

  1. Đối với Sở Giáo dục và đào tạo.

  - Sớm kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bồi dưỡng giáo viên ở cấp tỉnh ( thành phần bổ sung thêm thành phần lãnh đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh), chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên ở các trường trung học phổ thông – có thành phần Ban chấp hành Công đoàn cơ sở; ban hành Quy chế hoạt động cuả Ban chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên trong tỉnh.
  - Song song với việc tăng cường chỉ đạo công tác quy hoạch bồi dưỡng giáo viên, triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên ở các cấp, Sở GD&ĐT tham mưu với UBND tỉnh có chính sách động viên, tăng cường hỗ trợ cho hoạt động bồi dưỡng giáo viên. Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành Giáo dục giai đoạn 2011- 2015, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề bồi dưỡng giáo viên THPT, theo hướng tích cực hoá hoạt động tự học tự bồi dưỡng của giáo viên. Có chính sách hỗ trợ cho giáo viên THPT đang công tác tại các trường ngoài công lập đi học nâng cao trình độ.
  - Tiếp tục phát động phong trào tự học, tự bồi dưỡng sâu rộng trong toàn ngành. Có chế độ ưu đãi, động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên THPT tích cực tự học, tự bồi dưỡng. Cần phải đưa vấn đề tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên thành một tiêu chí bắt buộc trong việc đánh giá phân loại giáo viên trong thi đua hàng năm học
  - Tăng cường chỉ đạo, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch công tác bồi dưỡng giáo viên THPT ở các nhà trường. Đặc biệt là các trường ngoài công lập
  - Tăng cường hiệu lực và tính đồng bộ trong cơ chế phối hợp quản lý, chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng giáo viên nói chung và giáo viên THPT nói riêng. Tạo điều kiện để phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn giáo dục các cấp trong việc tổ chức bồi dưỡng phẩm chất và trình độ tay nghề cho đội ngũ giáo viên, chính là các đoàn viên công đoàn.
  2. Đối với Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam

  - Tăng cường phối hợp chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Có cơ chế phối hợp rõ ràng từ cấp bộ, ngành để cấp dưới vận dụng hợp lý trong công tác phối hợp.
  - Dành phần kinh phí thoả đáng trong các dự án phát triển giáo dục để biên soạn hệ thống tài liệu thích hợp, thiết thực, gia tăng phương tiện tổ chức tốt các hình thức học từ xa phù hợp nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ giáo viên, phù hợp với sự phát triển của GD & ĐT.
  - Hàng năm cần có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên sớm và thực hiện cung ứng kịp thời các thiết bị dạy học, sách hướng dẫn, các tài liệu khác phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng giáo viên.

  Xem Thêm: Biện pháp phối hợp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thpt của bch công đoàn giáo dục Quảng Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp phối hợp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thpt của bch công đoàn giáo dục Quảng Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status