Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến 2015

  W
  Vipwebtailieu.org_16 webtailieu.org_16 Đang Ngoại tuyến (97 tài liệu)
  Registered Users
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến 2015

  Bước vào năm 2010, với sau hơn 3 năm kể từ khi Việt nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) , vị thế của Việt Nam (VN) trên trường quốc tế ngày càng cao, quá trình đổi mới ngày càng toàn diện hơn, rõ nét hơn. Cùng với sự phát triển của cả nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ rệt theo hướng tạo ra một thị trường mở cửa và có tính cạnh tranh cao hơn, thúc đẩy khu vực dịch vụ ngân hàng tăng trưởng cả về quy mô và loại hình hoạt động, thích ứng nhanh hơn với những tác động từ bên ngoài, từ đó có khả năng đóng góp nhiều hơn và chủ động hơn vào sự phát triển chung của nền kinh tế, góp phần vào việc đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

  Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống NH trong những năm qua vẫn còn một số hạn chế, “Hệ thống chính sách, pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới triệt để, . sức cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của hệ thống ngân hàng Việt Nam còn yếu.” (trích phát biểu của Thủ Tướng Phan Văn Khải tại buổi lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành NH Việt Nam).

  Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, khi sự mở cửa hệ thống ngân hàng với những quy định nới lỏng và một lộ trình giảm dần sự bảo hộ của Chính phủ đang và sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng nước ngoài tham gia, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, được đối xử ngang bằng theo nguyên tắc tối huệ quốc. Các Ngân hàng VN đang phải đối mặt với những đối thủ mạnh (về thương hiệu, vốn, công nghệ, nhân lực, kinh nghiệm, sản phẩm.). Làm sao để có thể cạnh tranh và phát triển trước các đối thủ này là vấn đề các Ngân hàng VN cần quan tâm hàng đầu, trong đó Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển chi nhánh Việt Nam Việt Nam.

  Là một thành viên của BIDV Việt Nam, với kỳ vọng hoạt động BIDV Việt Nam ngày càng hiệu quả hơn, góp phần vào sự tăng trưởng ổn định, bền vững và lâu dài, nên tác giả chọn đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẾN 2015 để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp.
  MỤC LỤC
  LỜI CÁM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHưƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH
  TRANH CỦA NHTM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP -------------------------- 1
  1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM -------------------------------------------- 1
  1.1.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh của NHTM ------------------------------------------- 1
  1.1.2 Những tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh ----------------------------------------- 4
  1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM ----------------------- 9
  1.1.3.1 Tác động của các yếu tố thuộc môi trường vi mô ------------------------------ 9
  1.1.3.2 Tác động của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô -----------------------------11
  1.1.3.3 Các yếu tố nội bộ của NHTM - Chuỗi giá trị của NHTM -------------------12
  1.1.4 NHTM LÀM GÌ ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH ---------------16
  1.2 BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH
  TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG QUỐC -------------------------------------14
  1.2.1. Cải cách ngành ngân hàng Trung quốc khi gia nhập WTO. -----------------------14
  1.2.2. Các bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống
  NHTM Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập. --------------------------------------14
  KẾT LUẬN CHưƠNG I ----------------------------------------------------------------------16
  CHưƠNG 2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN
  HÀNG ĐẦU Tư VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ----------------------------------17
  2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU Tư VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT
  NAM ----------------------------------------------------------------------------------------------17
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ----------------------------------------------------17
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức ---------------------------------------------------------------------------18
  2.1.3 Kết quả hoạt động của BIDV những năm gần đây ----------------------------------19
  2.2 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA BIDV : ----------------------------23
  2.2.1 Phân tích thực trạng các yếu tố nội bộ của BIDV -----------------------------------21
  2.2.1.1 Năng lực Tài chính ---------------------------------------------------------------21
  2.2.1.2 Nguồn nhân lực -------------------------------------------------------------------23
  2.2.1.3 Trình độ công nghệ ----------------------------------------------------------------25
  2.2.1.4 Hệ thống mạng lưới chi nhánh --------------------------------------------------27
  2.2.1.5 Năng lực quản trị điều hành, Kiểm soát và quản trị rủi ro -------------------28
  2.2.1.6 Các sản phẩm và dịch vụ Ngân hàng -------------------------------------------32
  2.2.2 Nhận định điểm mạnh, điểm yếu về năng lực cạnh tranh của BIDV -------------36
  2.2.2.1 Điểm mạnh -------------------------------------------------------------------------36
  2.2.2.2 Điểm yếu của BIDV -------------------------------------------------------------37
  2.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRưỜNG -------------------38
  2.3.1 Tác động của các yếu tố vĩ mô ---------------------------------------------------------38
  2.3.2 Phân tích các nhóm đối thủ cạnh tranh -----------------------------------------------42
  2.3.2.1 Các định chế tài chính ngân hàng -----------------------------------------------42
  2.3.2.2 Các định chế tài chính phi ngân hàng ------------------------------------------46
  2.4 NĂNG LỰC LÕI VÀ VỊ THẾ CỦA BIDV TRONG HỆ THỐNG NHTM
  VIỆT NAM ------------------------------------------------------------------------------45
  2.4.1 Ma trận hình ảnh cạnh tranh -----------------------------------------------------------51
  2.4.2 Năng lực lõi của BIDV ------------------------------------------------------------------54
  2.4.3 Vị thế của BIDV trong hệ thống NHTM Việt Nam ---------------------------------54
  TÓM TẮT CHưƠNG 2 -----------------------------------------------------------------------57
  CHưƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA
  NGÂN HÀNG ĐẦU Tư & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẾN 2015 ----------------58
  3.1 XU HưƠNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU VÀ SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
  NGÂN HÀNG ĐẾN 2015. ------------------------------------------------------------- 58
  3.2. ĐỊNH HưỚNG VÀ QUAN ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU Tư &
  PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẾN 2015 -------------------------------------------------60
  3.3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH BIDV ------------62
  3.3.1. Nhóm giải pháp năng cao năng lực tài chính ----------------------------------------62
  3.3.1.1 Giải pháp tăng vốn ----------------------------------------------------------------62
  3.3.1.2 Giải pháp xử lý nợ xấu - làm sạch bảng cân đối kế toán --------------------64
  3.3.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị điều hành -----------------------------65
  3.3.2.1 Giải pháp tăng cường năng lực quản trị điều hành ---------------------------65
  3.3.2.2 Giải pháp quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ ----------------------------------65
  3.3.3 Giải pháp về nguồn nhân lực ----------------------------------------------------------68
  3.3.4 Nhóm giải pháp về marketing ----------------------------------------------------------72
  3.3.4.1 Giải pháp phát triển sản phẩm, dịch vụ NH hiện đại -------------------------72
  3.3.4.2 Phát triển nền tảng khách hàng vững chắc ------------------------------------75
  3.3.4.3 Phát triển và nâng cao hiệu quả mạng lưới và kênh phân phối -------------78
  3.3.4.4 Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và Marketing ------------------------80
  3.3.4.5 Xây dựng và phát triển văn hoá BIDV -----------------------------------------81
  3.3.5 Đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng công nghệ ----------------------------------------------82
  3.4 KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NưỚC VÀ CHÍNH PHỦ -----------------83
  TÓM TẮT CHưƠNG III ----------------------------------------------------------------------84
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đến 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status