Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng

  Thu's Miuu Thu's Miuu Đang Ngoại tuyến (296 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3
  1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 3
  1.1.1. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 3
  1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4
  1.1.2.1. Vai trò kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4
  1.1.2.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 4
  1.2. Chi phí sản xuất và mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 5
  1.2.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 5
  1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 5
  1.2.1.2. Bản chất và nội dung của chi phí sản xuất 6
  1.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 8
  1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp 9
  1.2.2.1. Khái niệm và bản chất của giá thành sản phẩm xây lắp 9
  1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 9
  1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 10
  1.3. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 11
  1.3.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 11
  1.3.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 11
  1.3.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 12
  1.3.4. Chứng từ và tài khoản sử dụng 13
  1.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp (theo phương pháp kê khai thường xuyên) 15
  1.3.5.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15
  1.3.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 18
  1.3.5.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công 20
  1.3.5.4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 26
  1.3.5.5. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 30
  1.3.5.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất (theo phương pháp kiểm kê định kỳ) 32
  1.4. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 34
  1.4.1. Đối tượng tính giá thành trong kỳ 34
  1.4.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 35
  1.4.2.1. Phương pháp đánh giá theo chi phí thực tế phát sinh 35
  1.4.2.2. Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán và mức độ hoàn thành của sản phẩm 35
  1.4.2.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở theo giá trị dự toán 36
  1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 36
  1.4.3.1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp theo đơn đặt hàng 37
  1.4.3.2. Phương pháp định mức 37
  1.4.3.3. Phương pháp tính giá thành thực tế 38
  1.4.3.4. Phương pháp tổng cộng chi phí 39
  1.4.4. Kế toán giá thành sản phẩm 39
  1.5. Sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 40
  1.5.1. Hình thức kế toán 40
  1.5.1.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 41
  1.5.1.2.Hình thức kế toán Nhật ký Sổ Cái 42
  1.5.1.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 43
  1.5.1.4. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 45
  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG 47
  2.1. Đặc điểm chung của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 47
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 47
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49
  2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49
  2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49
  2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 50
  2.1.2.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty 52
  2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 56
  2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 56
  2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại Công ty 56
  2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty 56
  2.2.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 56
  2.2.1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 57
  2.2.2. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75
  2.2.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75
  2.2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75
  2.2.3. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 88
  Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG 92
  3.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 92
  3.2. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 92
  3.2.1. Những ưu điểm 92
  3.2.2. Những mặt hạn chế 93
  3.2.2.1. Về quá trình luân chuyển chứng từ 93
  3.2.2.2. Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 94
  3.2.2.3. Về hệ thống sổ sách 94
  3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 96
  3.3.1. Một số giải pháp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 96
  3.3.2. Về công tác luân chuyển chứng từ 96
  3.3.3. Về công tác hạch toán 96
  3.3.4. Về sổ sách kế toán 99
  KẾT LUẬN 103

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status